نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 اســتادیار، آزمایشــگاه پژوهشی توربـولانس، دینامیـک سـیالات محاسـباتی واحتراق، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قـم ، قم ، ایران

2 کارشــناس، آزمایشـگاه پژوهشی توربـولانس، دینامیـک سـیالات محاسـباتی واحتراق، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قـم، قم ، ایران

چکیده

در این پژوهش، درباره میدان جریان پیرامون محمولة بازگشتی از فضا مطالعه شده است که یک مدل هندسی دارای پخ و متقارن نسبت به محور عمودی است. شبیه‌سازی جریان پیرامون اجسام پرنده در رژیم پروازی فرا صوتی، از مباحث مطرح در پروژه­های هوافضایی است. بازگشت موفقیت­آمیز محموله‌های بازگشتی به زمین به‌شدت به زاویة حملة آنها هنگام ورود به اتمسفر وابسته است. به دلیل اهمیت موضوع محاسبات آیرودینامیکی وسایل پرنده و به دلیل اینکه معمولاً وسایل پرنده تاکتیکی از جمله موشک در زاویه حمله پرواز می‌کنند، موضوع یادشده اهمیت خاصی در صنایع هوافضایی دارد و در بسیاری از موارد نتایج تحقیقات انتشار نیافته است و این موضوع سبب بروز تا حد زیادی تحقیق در این حوزه را با مشکلاتی مواجه می‌کند. در این تحقیق، جریان حول اجسام متقارن در زوایای حمله‌ مختلف بررسی خواهد شد. به این منظور میدان جریان در عدد ماخ 7 و در زوایای حملة مختلف شبیه‌سازی و نتایج آن با داده‌های مرجع مقایسه می­شود که نتایج دقت نسبتا مناسبی را به ویژه برای ضرایب نیروی محوری و شکل خطوط همتراز برای مولفة افقی سرعت نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Flow Field around Space Reentry Capsule and Studying the Effects of Angle of Attack Variations on Flow Structure

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Moayyedi 1
  • Ahmad Mohmmad Mirzaie 2

1 Asistant Professor, CFD, Turbulence and Combustion Research Lab., Department of Mechanical Engineering, University of Qom ، Qom،Iran

2 M. Bc. CFD, Turbulence and Combustion Research Lab., Department of Mechanical Engineering, University of Qom . Qom. Iran.

چکیده [English]

In this research, the flow field around the space re-entry capsule, which has blunt and symmetric geometry has been investigated. The simulation of the flow around aerial vehicles in the hypersonic flight regime is the one of the topics discussed in aerospace projects.The Successful return of the re-entry capsule to the earth of depends strongly on its angle when entering the atmospher. Due to the importance of aerodynamic calculations of aerial vehicles, and because tactical aerial vehicles, such as rockets, usually fly at an angle of attack, this issue is of particular importance in aerospace industries. In many cases, the results of theresearch have not been published and this is the main reason for the difficulties of research in this subject. This research the flow analysis of symmetric body at different angles of attack. For this purpose, the flow field was simulated in Mach number 7 at different angles of attack and its results were compared with the reference data, which gives an appropriate accuracy especially for the axial force coefficients and the form of the contour lines for the axial component of the velocity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reentry Capsule
  • Angle of Attack
  • Hypersonic Flow
  • Computational Fluid Dynamics
[1]Rom, J., High Angle of Attack Aerodynamics: Subsonic, Transonic, and Supersonic Flows, Springer-Verlag Inc., 1992
[2]Ateşoğlu, Ö, High Angle of Attack Maneuvering and Stabilization Control of Aircraft”, Ph.D. Dissertation of Mechanical Engineering in the Middle East Technical University, 2007.
[3]Bjarke, L.J., Del Frate, J.H., and Fisher, D.F., “A Summary of the Forebody High Angle-of-Attack Aerodynamics Research on the F-18 and the X-29A Aircraft”, NASA Technical Memorandum 104261, 1992.
[4]Heidari, M.R., and Taeibi-Rahni, M., “Computational Simulation of Turbulent Supersonic Flows around Axisymmetric Bodies Using a PNS/TLNS Multi-block Approach”, Aerospace and Mechanics Journal, Vol. 3, No. 4, pp.1-11, 2007.
[5]Scalabrin, L.C., Numerical Simulation of Weakly ionized Hypersonic Flow over Reentry Capsules, Ph.D. Dissertation of Aerospace Engineering in the University of Michigan, 2007.
[6]Sekaran M., and Achu Naik, B., “Effect of Angle of Attack on a Re-Entry Capsule” The First International Conference on Interdisciplinary Research and Development, Thailand, 2011.
[7]Moss, J.N., Glass, C.E., and Greene, F.A., “Blunt Body Aerodynamics for Hypersonic Low Density Flows”, NASA Langley Research Center, VA 23681-2199, 2005.