نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع ، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، مازندران ، ایران

چکیده

امروزه، با توجه به بازار رقابتی در صنایع فضایی جهان، بهبود مستمر کیفیت و کاهش هزینه و زمان در توسعة محصولات جدید اهمیت بسیاری یافته است. مهندسی هم‌زمان یک روش توسعة محصول است که با خلق دانش جدید، کوتاه­تر نمودن زمان توسعه، کاهش هزینه­ها و افزایش سطح کیفیت محصول، یکی از پیشرفت­های ملموس در این زمینه می‌باشد. از این رو، بررسی سیر تحولی مهندسی هم‌زمان در پروژه­های فضایی و نحوة پیاده­سازی آن در آژانس­های فضایی برای پیاده­سازی این روش در صنعت داخلی ضروری به نظر می­رسد. مهندسی هم‌زمان در آژانس­های فضایی در محلی تحت عنوان مرکز طراحی هم‌زمان عملیاتی می­شود. در پژوهش حاضر، برای معرفی مرکز طراحی هم‌زمان، ساختارها و المان­های مراکز طراحی هم‌زمان آژانس فضایی اروپا و ناسا مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت پیاده­سازی مهندسی هم‌زمان در مراکز طراحی هم‌زمان نیز تجربة پیاده­سازی اقتباسی دانشگاه لیسبون پرتغال از آژانس فضایی اروپا بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

[1] Prasad, P., Concurrent Engineering Fundamentals, 2rdEd., Prentice Hall, Integrated Product Development, 1996.
[2] Stjepandić, j., Wognum, N., and Verhagen, W.J.C., Concurrent Engineering in the 21st Century Foundations, Developments and Challenges, Springer International Publishing, Switzerland.
[3] Silveira Perei, V., “Development of a Concurrent Design Facility Based on ESA CDF: Application to Aircraft Design,” Instituto Superior Técnico, Lisbon University, 2009.
[4] Jørgensen, N., The Boeing 777: Development Life Cycle Follows Artifact,” World Conference on Integrated Design and Process Technology (IDPT), pp. 25-30, 2006.
[5] Bandecchi, M. and Melton, B., “Concurrent Engineering Applied to Space Mission Assessment and Design, Mission Control Systems Division, ESA Directorate for Technical and Operational Support“, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 1999.
[6] Ogawa, A.,“Concurrent Engineering for Mission Design in Different Cultures“, Massachusetts Institute of Technology, February 2008.
[7] Di Domizio, D., and Gaudenzi, P.,“A Model for Preliminary Design Procedures of Satellite Systems,” Concurrent Engineering (Concurrent Eng-RES A), pp. 149-159, 2008.
[8] Facchinetti, C., “Preliminary Study of a Space Mission Using the Concurrent Engineering Facility“, Cordoba- Master AERTE, 2013.
[9] Osburg, J. and Mavris, D., “A Collaborative Design Environment to Support Multidisciplinary Conceptual Systems Design“, AIAA 2005-01-3435, 2005.
[10] Henderson, R., “CDF System Description,” ESTEC Postbus 299 - NL2200 AG Noordwijk - Keplerlaan - NL 2201 AZ Noordwijk ZH , 2002.
[11] Osborn, A.,“Survey of Concurrent Engineering Environments and the Application of Best Practices to wards the Development of a Multiple Industry, Multiple Domain Environment,” Clemson University, 2009.
[12] Mirfakhredini, H. and Pourhamidi, M., “Investigating the Alignment of Concurrent Design Strategies with Business Strategies,” Production and Operations Management, Vol. 4, No. 1, pp. 103-128, 2013 (In Persian).
[13] Schubert, D., “A New Knowledge Management System for Concurrent Engineering Facilities, 4th International Workshop on System & Concurrent Engineering for Space Applications,” SECESA, 2010.
[14] Saeidi, H. R., "Simultaneous Engineering-lean Production and Agile Production", Parsi school website, June 2014 (In Persian).
[15] Fan. I. and Filos. E., “Concurrent Engineering Projects Supported by the European Commission's ESPRIT Programme and Future Trends“, Concurrent Engineering: Research and Applications, pp. 166-173, 2001.
[16] Matthyssen , A.,  Lukosch , S., Kolfschoten, G., “Supporting Collaborative Design: Lessons from a Case Study at the ESA Concurrent Design Facility,” Proceedings of the International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN), 2012.
[17] {on line]: http://www.ecss.nl/
[18] {on line]: http://www.nasa.gov/
[19] Karpati, G., Martin, J., Steiner M., and Reinhardt, K., "The Integrated Mission Design Center (IMDC) at NASA Goggarg Space Flight Center", 2003.
[20] Osborn, J., Joshua D., and Gregory M., “Review of Collaborative Engineering Environments: Software, Hardware, Peopleware, Clemson University, 2009.
[21] Bandecchi, M., Melton, B., and Gardini, B., “The ESA/ESTEC Concurrent Design Facility,”2002.
[22] Karpati, G., Panek, J., Concurrent Engineering, the GSFC Integrated Design Center, and NASA's Concurrent Engineering Working Group,” GSFC Systems Engineering Seminar, Code 592, January 10, 2012.
[23] Schubert, D., Romberg. O., and Kurowski, S.,A New Knowledge Management System for Concurrent Engineering Facilities,” 4th International Workshop on System & Concurrent Engineering for Space Applications, SECESA, 2010.
[24] Hartly,  J.R, Concurrent Engineering: Shortening lead times, raising qaulity and lowering costs, 1rd Ed., Cambridge MA, productivity press, 1992.
[25] Prasad, B., Consurrent Engineering, New Jersey, Prentice Hall PTR., 1995.