نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی برق، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،ایران

2 استادیار، گروه مهندسی بـرق، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 گروه مهندسی هوافضا،دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران

چکیده

در این مقاله بهبود عملکرد یک سیستم هدایت و کاهش خطای آن با استفاده از تراستر جانبی بررسی شده است. این امر با اضافه کردن سیستم موتورهای کنترل جهت (تراسترهای جانبی)، علاوه بر سطوح کنترل جسم، به سیستم هدایت محقق می­شود. این سیستم شامل تعدادی تراستر یکبار مصرف است که در جهت­های مختلف در قسمت ابتدایی بدنه وسیله قرار می‌گیرد. در صورت فعال شدن هر تراستر، نیرویی به بدنة وسیله وارد و منجر به تولید گشتاوری حول مرکز جرم آن می­شود. در نتیجه، از چرخش حاصل برای تغییرجهت جسم استفاده می‌شود. برای افزایش مانورپذیری جسم، تراسترهای جانبی معمولاً در فاز نهایی الگوریتم هدایت برای تامین شتاب جانبی مورد نیاز به سیستم هدایت اضافه می­شود. برای سیستم هدایت، ترکیبی از دو حلقه کنترل بال­های ایرودینامیکی و تراسترها (از تفاضل خطای زاویه­های سمت و چرخش خط دید) استفاده شده است. بنابراین، ابتدا مدل شش درجه آزادی جسم با اطلاعات فیزیکی مندرج در منابع، فرضیات مهندسی و انطباق تصویری به دست آمده است. سپس، با استفاده از نرم­افزار DATCOM ضرایب ایرودینامیکی آن وسیله تعیین و شبیه‌سازی پرواز در نرم­افزار MATLAB انجام شده است. نتایج شبیه‌سازی کارآمد بودن الگوریتم هدایت پیشنهادی را در مقایسه با روش هدایت دیگر نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Improvement of Guidance System, Using Lateral Thrusters

نویسندگان [English]

  • Soroush Tahayori 1
  • Valiollah Ghaffari 2
  • Hasan Mohammadkhani 3

1 M.Sc., Department of Electrical Engineering, Persian Gulf University, Bushehr،Iran

2 Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Persian Gulf University, Bushehr.Iran

3 Assosiate Professor, Department of Aerospace Engineering, Imam Hossein University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper is mainly concentrated on performance improvement and miss-distance reduction in a typical guidance system. These goals would be achieved by adding some attitude control motors (ACM) to the existing guidance algorithm. The ACM system usually contains some disposable thrusters, which are installed on lateral body of a vehicle. An extra force would be applied to the vehicle body through each thruster activation. Hence, it may cause a torque about the center of gravity. Then the induced rotation can be used to the attitude control. For increasing the agility and supplying the lateral acceleration in the end game phase, the lateral thrusters may be added to the guidance system. The yaw and pitch components of the line of sight (LOS) rates would be used to guide the vehicle with multiple actuators. For this purpose, a six degree of freedom vehicle model would be generated, considering the physical information, engineering assumptions, and adaptations images. The vehicle model would be firstly obtained by the DATCOM software. Then, the guidance system is numerically simulated in the MATLAB environment. The effectiveness of the proposed guidance method is shown compared with the existing algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guidance and control
  • Attitude Control Motors
  • Lateral Thrusters
  • Line of Sight
[1] Herman, J.B.R., "Subsystem for Extended Range Inteceptor (ERINT-1) Missile", AIAA SDIO Ann. Intercept. Tech. Conf., 1992.
[2] Walters, J.B.E., Extended Range Interceptor (ERINT-1) Flight Test Program, in AIAA SDIO Annual Interceptor Technology Conference, 1992.
[3] Bernelli-zazzera, V.N.F. and Mantegazza, P., "Multi- Pulse Width Modulated Control of Linear Systems", Guid. Control Dyn., Vol. 21, 1998.
[4] Yin, Z.W.Y. and Yang, M., Research on the Method for Attitude Fuzzy Control of the Interceptor, National Nature Science Foundation of China, 2005.
[5] Yao, D.C.Y., Yang, B., and He, F., "Fliess Expansion Based Bang Bang Control Design and Its Application to Attitude Control of Missile", The 6th World Congress on Inteligent Control and Automation, Dalian, China, pp. 21–23, 2006.
[6] He, F., Ma, K., and Yao, Y., “Firing Logic Optimization Design of Lateral Jets in Missile Attitude Control Systems,” The IEEE International Conference on Control Applications, San Antonio, TX, USA, pp. 936–941, 2008.
[7] Shi, Z., Ma, W., Zhang, Y., and Han, H., “Lateral Thrust and Aerodynamics Compound Control System of Missile Based on Adaptive Fuzzy Control,” The Fifth Int. Symp. Comput. Intell. Des., Hangzhou, China, No. 2, pp. 231–234, 2012.
[8] Shi, Y.Z.Z., and Ma, W., “A Novel Control System Design Method for Missile with Lateral Jet and Aerodynamic Surfaces,” International Conference on Intelligent Control and Information Processing (ICICIP), Beijing, China, 2013.
[9] Liu, H.Q.Z., Yuan, R., Fan, G., and Yi, J., “Design of Blended Control Strategy for Autonomous Aircrafts with Multiple Actuators,” IEEE Int. Conf. Control Autom., Hangzhou, China, 2013.
[10] Yang, B., Zhao, Y.,  and Yao, Y., “Autopilot Design for Aerial Vehicles with Aerodynamic Surfaces and Lateral Jets Using Explicit Hybrid MPC” , AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, Frolida, Orlando, USA, 2015.
[11] Hall, R.A.,  Hough, S., Orphee, C., and Clements, K., “Design and Stability of an On-Orbit Attitude Control System Using Reaction Control Thrusters”, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, San Diego, California, USA, pp. 1–26, 2016.
[12] Ashrafiuon, H., “Guidance and Attitude Control of Unstable Rigid Bodies with Single-Use Thrusters,” IEEE Trans. Control Syst. Technol., Vol. 25, No. 2, pp. 401–413, 2017.
[13] Pei, J., Choueiri, M.N.,  Elandt, R., Peck, M.A.,  and Finch, P., “An Innovative Control Allocation Scheme to Address Reaction Thruster Interactions on a 3U CubeSat,” AIAA Guid. Navig. Control Conf., Kissimmee, Florida, USA, pp. 1–17, 2018.
[14] Siouris, G.M., “Missile Guidance and Control Systems,” Appl. Mech. Rev., Vol. 57, No. 6, p. B32, 2004.
[15] Güner, D.R.L., “Modeling of a Generic Laser Guided Weapon with Velocity Pursuit Guidance and Its Performance Analysis, Using Various Control Strategies,” (M.Sc. Thesis), Middle East Tech. Univ., Turkey, 2004.
[16] Costello, P. and Titus, H.A., “Simulink Simulation of Proportional Navigation and Command to Line of Sight Guidance,” (M.Sc. Thesis), Naval Postgraduate School, Monterey, California,USA,1995.
[17] Khakisedigh, A., Analysis and Design of Multivariable Control Systems, pp. 302-305, Khaje Nasiraddin Toosi University of Tech., Tehran, 2015 (In Persian).