نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا،تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا، تهران، ایران.

چکیده

زیرسیستم کنترل دمای هر ماهواره وظیفه تأمین و حفظ دمای مجاز تجهیزات آن ماهواره را برعهده دارد. طبیعی است که اگر این زیرسیستم از ماهواره به­درستی طراحی نشود، سایر زیرسیستم­ها از جمله محموله قادر نخواهند بود وظیفه خود را انجام دهند. به­ طور کلی، برای طراحی سیستم­های کنترل دما دو روش فعال و غیرفعال وجود دارد. بررسی‌های انجام شده نشان می­دهد که المان­هایی می­توانند برای کنترل دمای یک ماهواره مقیاس کوچک مناسب باشند که دارای وزن، حجم و توان مصرفی پایین باشد. از این رو، تجهیزات کنترل دمای غیرفعال در ماهواره­های مقیاس کوچک بسیار استفاده می‌شود. رایج­ترین این تجهیزات پوشش­ها، عایق­ها و رنگ­ها می­باشند. اما معمولاً برای طراحی حرارتی ایمن­تر ماهواره­های کوچک از برخی المان­های فعال هم استفاده می­شود. در میان المان­های فعال حرارتی، گرمکن­ها رایج­تر می­باشد، چرا که گرمکن­ها نسبت به سایر تجهیزات فعال حجم و وزن کمی را به خود اختصاص داده و هم­چنین توان کمتری نسبت به سایر المان­ها مصرف می­کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Thermal Control Methods in Small Scale Satellites

نویسندگان [English]

  • Zeynab Haji Babaee Taheri 1
  • Jamasb Pirkandi 2
  • yosef Abbasi 3

1 MSc Student. Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Iran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor. Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Iran, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor. Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Iran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The thermal control subsystem (TCS) of satellites is responsible for providing and maintaining the allowable temperature of that satellite equipment. Naturally, if this subsystem is not properly designed, other subsystems, including the payload, will not be able to do their duties. In general, there are two active and inactive methods for designing TCS. Studies show that the elements can be suitable for controlling the temperature of a small-scale satellite (SSS) which has low weight, volume, and power consumption. Therefore, passive temperature control this equipment is widely used in SSS. The most common of these equipment are coatings, insulators, and paints. But some active elements are commonly used to make the thermal design of small satellites safer. Heaters are more common among thermally active elements, because they .have less volume and weight than other active equipment, and consume less power than other elements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite
  • Thermal control
  • Active method
  • Passive method
[1]  small satellite, miniaturized satellite. Online Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/small_satellite
[2]  A CubeSat (U-class spacecraft). Available: http://en.wikipedia.org/wiki/cubesat
[3]  D. Hinkley and B. Hardy, "Picosatellites and nanosatellites at the aerospace corporation," in In-Space Non-Destructive Inspection Technology Workshop, 2012.
[4]  J. Eickhoff, K. Klemich, U. Mohr, and A. B. Armitage, "Constellations Research using simulated FLP-based Satellites," in 14th International Conference on Space Operations, 2016, p. 2544.
[5]  Online Available at: “http://thermal control design.com”.
[6]  D. G. Gilmore, D. G. Gilmore, and M. Donabedian, Spacecraft thermal control handbook vol. 1: Aerospace Press El Segundo, CA, 2002.
[7]  Specialists in materials and applications, “Spacecraft Thermal Control and Conductive\Paints/Coatings and Services Catalog”, AZ Technology, 2008. Online Available at: http://www.aztechnology.com
[8]  E. C. G. Douglas Felipe da Silva, "EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE EFFECTIVE THERMAL PROPERTIES OF A MULTI-LAYER INSULATION BLANKET," presented at the 22nd International Congress of Mechanical Engineering (COBEM 2013) Ribeirão Preto, SP, Brazil, 2013.
[9]  C.-S. Kang, "Multilayer insulation for spacecraft applications," in COSPAR colloquia series, 1999, pp. 175-179.
[10] Multilayer_insulation. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Multilayer_insulation
[11] Online Available at: “http://www.amazon.com”.
[12] S.-J. Kang and H.-U. Oh, "On-orbit thermal design and validation of 1 U standardized CubeSat of STEP cube lab," International Journal of Aerospace Engineering, vol. 2016, 2016.
[13] Fasteners›Washers. Online Available at: https://us.misumi-ec.com›
[14] D. F. d. S. a. E. C. Garcia, "Thermal Doubler Model " presented at the The 21st Brazilian Congress of Mechanical Engineering, 2011.
[15] A. Kumar, A. Sekar, D. Siddhartha, and K. Govinda, "Phase change materials (PCM) for thermal control during spacecraft transportation," International Journal of Mechanical and Industrial Engineering, vol. 3, pp. 28-32, 2013.
[16] M.-H. Chen, J.-D. Huang, and C.-R. Chen, "An investigation on phase change device for satellite thermal control," in 2016 7th international conference on mechanical and aerospace engineering (ICMAE), 2016, pp. 100-104.
[17] Flexible heating element. Online Available at: https://www.directindustry.com/prod/minco/product-5076-12868.html.
[18] K. Shukla, "Heat pipe for aerospace applications—an overview," Journal of Electronics Cooling and Thermal Control, vol. 5, p. 1, 2015.
[19] Online Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_heat_pipe.