نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

انتخاب نمونه مناسب زیستی برای مطالعات فضایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. کشت سوسپانسیون سلول های گیاهی بدلیل دارا بودن جمعیت یکنواخت از سلول‌های در حال تکثیر، شرایط مناسبی را برای مطالعه انواع تنش‌ها از جمله میکروگراویتی فراهم می نمایند. سیستم‌های کشت سلولی در آزمایشگاه می‌تواند به صورت مدل های کشت دو بعدی و سه بعدی انجام شود. در مدل دو بعدی سلول‌ها بصورت تک لایه کشت شده و پاسخ های رشد و تمایز متفاوتی را با شرایط طبیعی نشان می‌دهند. درحالیکه، سلول‌ها در کشت سه بعدی در شرایطی کشت می شوند که مشابه با شرایط طبیعی سلول و بافت در بدن موجود زنده بوده و برای اهداف دارویی، تولید متابولیت های ثانویه و بیومس در مقیاس بالا کاربرد دارد. در این پژوهش، پیشرفت های اخیر و تکنولوژی‌های مورد استفاده برای کشت سه بعدی سلول مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات