نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر سه پارامتر زاویه تزریق جریان ثانویه، مکان تزریق جریان ثانویه و شکل هندسی مقطع کانال کنارگذر بر روی انحراف زاویه بردار تراست می‌باشد. این بررسی به صورت دو بعدی و سه بعدی برای یک نازل دو گلوگاهه مورد شبیه-سازی واقع شده است. نتایج شبیه‌سازی دوبعدی حاکی از آن است که با افزایش زاویه تزریق جریان ثانویه نسبت به افق، میزان انحراف زاویه بردار تراست، حداکثر حدود 27 درصد نسبت به بیشترین مقدار آن کاهش می‌یابد. همچنین، با قرارگیری محل تزریق جریان ثانویه در بعد از گلوگاه، میزان انحراف زاویه بردار تراست نسبت به حالت قبل از گلوگاه افزایش می‌یابد. بیشترین اختلاف بین حالت تزریق در گلوگاه و تزریق بعد از گلوگاه حدود 25 درصد و بیشترین انحراف زاویه بردار تراست، در زاویه 45 درجه و در محل تزریق در گلوگاه اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1] M. H. Hamedi, "Design, construction and testing of a thrust vector control system with an axially symmetric bypass double-port nozzle for a special microjet,", Khwaja Nasiruddin Tousi University of Technology.," PhD thesis, Khwaja Nasiruddin Tousi University of Technology (in persian).
[2] J. D. Flamm, K. A. Deere, M. L. Mason, B. L. Berrier, S. K. Johnson, “Design Enhancements of the Two-Dimensional, Dual Throat Fluidic Thrust Vectoring Nozzle Concept,” 3rd AIAA Flow Control Conference, San Francisco, California, 2006.
[3] J. D. Flamm, K. A. Deere, M. L. Mason, B. L. Berrier, S. K. Johnson, “Experimental Study of an Axisymmetric Dual Throat Fluidic Thrust Vectoring Nozzle for a Supersonic Aircraft Application,” 43rd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Cincinnati, OH, 2007.
[4] E. G. Bellandi, A. J. Slippey, “Preliminary Analysis and Design   Enhancements of a Dual-Throat FTV Nozzle Concept, Fluid Dynamics,” 39th AIAA Fluid Dynamics Conference, San Antonio, 2009.
[5] C.S. Shin, H. D. Kim, T. Setoguchi, S. Matsuo, “A Computational Study of Thrust Vectoring Control Using Dual Throat Nozzle”, Journal of Thermal Science, Vol. 19, Issue 6, 2010, pp. 486-490.
 [6] M. H. Hamedi, "design and numerical simulation of thrust vector control using fluid flow," master's thesis, Malik Ashtar University of Technology (In Persian).
[7] M. H. Hamedi, "Designing a high-efficiency thrust vector control system with a new method for a microjet engine," presented at the 16th International Conference of Iran Aerospace Society (In Persian).
 [8] Y.-S. Wang, J.-L. Xu, S. Huang, Y.-C. Lin, and J.-J. Jiang, "Experimental and numerical investigation of an axisymmetric divergent dual throat nozzle," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, vol. 234, no. 3, pp. 563-572, 2020.
[9] K. Wu, T. H. Kim, and H. D. Kim, "Performance Assessment of the Dual-Throat Nozzle Thrust Vector Control in a 3D Rectangular Nozzle," Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers, vol. 24, no. 4, pp. 12-24, 2020.
[10] R. Gu, J. Xu, Sh. Guo, “Experimental and Numerical Investigations of a Bypass Dual Throat Nozzle.” ASME. J. Eng. Gas Turbines Power. August 2014; 136(8): 084501.
[11] Fluent, “User Guide Fluent 6.326, Fluent Incorporated”, Lebanon, NH, 2006.