نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

پژوهشگاه هوافضا، گروه فیزیولوژی هوافضایی

چکیده

نور به عنوان یک از فاکتورهای محیطی موثر بر رشد گیاه است. تاکنون از منابع نوری مختلفی برای کشت گیاهان در سیستم های بسته و مطالعات فضایی استفاده شده است. منابع نوری سنتی دارای مشکلاتی بوده که برای تحقیقات فضایی مناسب نیستند. بزرگترین مشکل آنها نیازمندی به منبع انرژی بالا، وزن زیاد منابع تغذیه و تولید گرمای زیاد است. اولین بار طیف های نوری ال‌ای‌دی برای رفع مشکلات کشت گیاه در تحقیقات فضایی طراحی شد و امروزه در تحقیقات زمینی نظیر گل خانه ها و اتاق های کشت گیاه استفاده می شود. طیف‌های ال‌ای‌دی رنگ های مختلفی دارند، ولی نیاز به مطالعات آزمایشگاهی برای تعیین نیاز گیاهان به این طیف‎‌هاست. در این مطالعه تکنولوژی نوری ال‌ای‌دی، تاثیر طیف ها بر رشد، تولید متابولیت و گیرنده های نوری مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات