نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)، تهران

3 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی برای تولید کامپوزیتهای سطحی با سرعت پیشروی و دورانی ثابت، نمونه در تعداد پاس‌های مختلف (یک، سه و پنج) ساخته و برای بدست آوردن محدوده تنش و انجام تنظیمات دستگاه و اعمال بارگذاری آزمون خستگی، تست کشش انجام می‌شود. نتایج بررسی ریزساختار نشان داد با افزایش تعداد پاس، توزیع ذرات زمینه بهترشده و بیشترین استحکام تسلیم نمونه‌های کامپوزیتی، برای نمونه یک پاس می‌باشد نتایج حاصل تست خستگی نمونه ها مشخص شد نمونه سه پاس-دوم بیشترین عمر خستگی پرچرخه را بین کامپوزیت های ساخته شده دارد. هدف اینست با فرآیند اصطکاکی اغتشاشی عیوب ریختگری را حذف و ریزساختار فلزی بهبود یابد نتیجتا سختی و استحکام فلز بهبودیافته و مقاومت به سایش، خستگی و خوردگی افزایش یابد و شکل پذیری بهبود یابد در نتیجه افزایش تعداد پاس منجر به توزیع همگن و یکنواخت ذرات تقویت کننده شده است. افزایش تعداد پاس سبب توزیع و جدایش بهتر ذرات کاربیدسیلیسیم در فاز زمینه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1] A. Ghaedamini Harouni and H. H. Mehne, "Multidisciplinary optimization for configuration of a reentry capsule considering Uncertainty", J. Aerosp. Sci. Technol., 12:4, pp. 1-17, 2020.
 [2] D. A. Burdette and J. R. R. A. Martins, "Design of a transonic wing with an adaptive morphing trailing edge via aerostructural optimization", Aerosp. Sci. Technol., 81, pp. 192- 203, 2018.
 [3] A. P. C. Cuco, F. L. de Sousa, and A. J. Silva Neto, "A multi- objective methodology for spacecraft equipment layouts", Optim. Eng., 16, pp. 165–181, 2015.
 [4] M. Mahmoudi, A. B. Novinzadeh and F. Pazooki, "Optimum conceptual design for the life support systems of manned spacecraft", Cogent Eng., 7:1, 2020.
 [5] D. W. Coit and A. E. Smith, "Reliability Optimization of Series- Parallel Systems Using a Genetic Algorithm, IEEE Trans. Reliab., 45:2, pp. 254- 266, 1996.
 [6] K. Deb, S. Gupta, D. Daum, J. Branke, A. K. Mall and D. Padmanabhan, "Reliability- Based Optimization Using Evolutionary Algorithms," in IEEE Trans. Evol. Comput., 13: 5, pp. 1054- 1074, 2009.
 [7] C. L. T. Borges and D. M. Falcão, "Optimal distributed generation allocation for reliability, losses, and voltage improvement", Int. J. Electr. Power Energy Syst., 28:6, pp. 413- 420, 2006.
 [8] M. Sheikhalishahi and M. Zhalechian, "A Mixed Integer Model for Unrelated Parallel Machine Scheduling with Job Deteriorating Effect", International Journal of Reliability, Risk and Safety: Theory and Application, 5(1), pp. 77- 84, 2022.
[9] A. Kumar, S. Pant and M. Ram, "System Reliability Optimization Using Gray Wolf Optimizer Algorithm", Qual. Reliab. Engng. Int., 33, pp. 1327– 1335, 2017.
 [10] G. Levitin and A. Lisnianski, "A new approach to solving problems of multi- state system reliability optimization", Qual. Reliab. Engng. Int., 17, pp. 93- 104, 2001.
 [11] S. Si, J. Zhao, Z. Cai and et al. "Recent advances in system reliability optimization driven by importance measures",  Front. Eng. Manag. 7, pp. 335–358, 2020.
 [12] E. Valian, S. Tavakoli, S. Mohanna and A. Haghi, "Improved cuckoo search for reliability optimization problems", Comput. Ind. Eng., 64(1), pp. 459- 468, 2013.
 [13] D. W. Coit and E. Zio, "The Evolution of System Reliability Optimization", Reliab. Eng. Syst. Saf., 192, 106259, 2019.
 [14] M. Gen and Y. S. Yun, "Soft computing approach for reliability optimization: State- of- the- art survey", Reliab. Eng. Syst. Saf., 91, pp. 1006- 1028, 259, 2006.
 [15] M.A. Farsi, The Principles of Reliability Engineering, Simaye Danesh, 2016 (in Persian).
 [16] S. Mirjalili and A. Lewis, A. "The whale optimization algorithm, Adv. Eng. Software", 95, pp. 51- 67, 2016.
 [17] I. Aljarah, H. Faris, and S., Mirjalili, S., "Optimizing connection weights in neural networks using the whale optimization algorithm", Soft Comput. 22, pp. 1- 15, 2018.
 [18] M. Abd El Aziz, A. A. Ahmed, A. Ewees, and A. E. Hassanien, "Whale optimization algorithm and moth- flame optimization for multilevel thresholding image segmentation", Expert Syst. Appl., 83, pp. 242- 256, 2017.
 [19] H.H. Mehne and S. Mirjalili, "A parallel numerical method for solving optimal control problems based on whale optimization algorithm, Knowledge- Based Syst., 151, pp. 114- 123, 2018.
 [20] S. Mirjalili and A., Lewis, "S- shaped versus V- shaped transfer functions for binary Particle Swarm Optimization", Swarm Evol. Comput., 9, pp. 1- 14, 2013.
 [21] P. Eckart, "Spaceflight Life Support and Biospherics", springer, 1996.