نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوافضای دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

2 دانشیار، دانشکده فناوریهای نوین و مهندسی هوافضا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هواپیمای مورد نظر از نوع هواپیمای بدون سرنشین با قابلیت انجام ماموریت چندگانه می باشد. در این مقاله پس از خطی سازی کانال فراز، تابع انتقال برای نقاط مهم استخراج می شود. سپس یک جبرانساز مقاوم کلاسیک و یک میراکننده سرعت زاویه ای طراحی می شود. با توجه به بازه عدم قطعیتها، با کمک الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل، جبرانساز تنظیم می گردد. همچنین مقدار بهینه زاویه عقب گرد بال به صورت غیر مستقیم از مقدار بهینه مرکز فشار آیرودینامیکی بدست می آید. رویکرد بهینه سازی در این مقاله، مقاوم نمودن کانال فراز در مواجهه با عدم قطعیتها است. نتایج نشان می دهد، با نوآوری صورت گرفته در طراحی جبرانساز به روش کلاسیک و ترکیب آن با شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم بهینه ساز، رفتار کانال فراز در زمان حضور عدم قطعیتها بهبود قابل توجهی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • McLean, D., Automatic flight control systems(Book). Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1990, 606, 1990.
 • Mohammadloo, Saeed, Mohammad Hosein Alizadeh, and Mahdi Jafari. "Multivariable autopilot design for sounding rockets using intelligent eigenstructure assignment technique." International Journal of Control, Automation and Systems12 (2014): 208-219.
 • Nelson, R.C., Flight stability and automatic control. Vol. 2. 1998: WCB/McGraw Hill New York.
 • Sadraey, M.H., Aircraft design: A systems engineering approach. 2012: John Wiley & Sons.
 • Bektash, O. M., and Anders la Cour-Harbo. "Vibration analysis for anomaly detection in unmanned aircraft." ANNUAL CONFERENCE OF THE PROGNOSTICS AND HEALTH MANAGEMENT SOCIETY 2020. PHM Society, 2020.
 • Myklestad, Nils O. Fundamentals of vibration analysis. Courier Dover Publications, 2018.
 • Nassirharand, A. and M.H. Alizadeh, Autopilot design for flexible aerospace vehicles with experimental results. International Journal of Automation and Control, 2009. 3(4): p. 307-331.
 • Yu, Sicong, Ying Li, and Caihong Ma. "Research on UAV Trajectory Planning Based on Artificial Bee Colony Algorithm." 2021 9th International Conference on Intelligent Computing and Wireless Optical Communications (ICWOC). IEEE, 2021.
 • I Shafieenejad, "Novel nature-inspired autonomous guidance of aerial robots formation regarding honey bee artificial algorithm and fuzzy logic", Journal of Theoretical and Applied Mechanics 58, 2020.
 • Du, Hualong, et al. "PID controller parameter optimized by reformative artificial bee colony algorithm." Journal of Mathematics,2022.
 • Stojiljković, B., et al., The application of the root locus method for the design of pitch controller of an F-104A aircraft. Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 2009. 55(9): p. 555-560.
 • Hao, C., et al. Sliding mode controller design for an aircraft pitch rate track system. in 2008 IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control. 2008. IEEE.
 • Manouchehri, P., R. Ghasemi, and A. Toloei, Distributed fuzzy adaptive sliding mode formation for nonlinear multi-quadrotor systems. International Journal of Engineering, 2020. 33(5): p. 798-804.
 • Mahmoodabadi, Mohammad Javad, and Mohammad Mehdi Shahangian. "A new multi-objective artificial bee colony algorithm for optimal adaptive robust controller design." IETE Journal of Research2 (2022): 1251-1264.
 • Saad, Mostafa, and Mohammed Abozied Hassan Abozied. "Nonlinear system control analysis and optimization using advanced Pigeon-Inspired optimization algorithm." Journal of King Saud University-Engineering Sciences(2022).
 • Zhang, L., et al., HPSO-based fuzzy neural network control for AUV. Journal of Control Theory and Applications, 2008. 6(3): p. 322-326.
 • Mohammadloo, S., M.H. Alizadeh, and M. Jafari, Multivariable autopilot design for sounding rockets using intelligent eigenstructure assignment technique. International Journal of Control, Automation and Systems, 2014. 12: p. 208-219.
 • I Shafieenejad, ED Rouzi, J Sardari, MS Araghi, A Esmaeili, S Zahedi “Fuzzy logic, neural-fuzzy network and honey bees algorithm to develop the swarm motion of aerial robots”, Evolving Systems 13 (2), 319-330, 2022.
 • Karaboga, D. and B. Basturk, A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm. Journal of global optimization, 2007. 39: p. 459-471.
 • Toloei, A.R., M. Zarchi, and B. Attaran, Application of active suspension system to reduce aircraft vibration using pid technique and bee's algorithm. International Journal of Computer Applications, 2014. 98(6).