نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران

3 استادیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران

چکیده

اجزای محیط LEO متشکل از خلاء بالا، تابش فرابنفش، چرخه‌های حرارتی، اکسیژن اتمی، ذرات باردار، تابش الکترومغناطیسی، میکروشهاب سنگ‌ها و زباله‌های فضایی، به طور قابل توجهی ویژگی‌های مواد مواد کامپوزیتی زمینه پلیمری را تخریب می‌کنند. بنابراین، در طراحی سازه‌های فضایی با استفاده از مواد کامپوزیتی، خرابی احتمالی خواص مکانیکی ناشی از قرار گرفتن طولانی مدت در محیط فضایی LEO باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، درک قابل اعتماد از محیط LEO در اثرات بر روی مواد کامپوزیت و همچنین بررسی ویژگی‌های آن بسیار مهم است. سیستم شبیه ساز فضایی تحت خلأ با هدف ایجاد محیطی استاندارد با قابلیت رسیدن به خلأهای بالا و همچنین قابلیت ایجاد دماهای پایین طراحی می‌گردد، همچنین برای بررسی صلاحیت اجزای فضایی و تحقیقات مواد مورد استفاده در ماهواره استفاده می‌شوند. این سیستم‌ها رفتار قطعات ماهواره را تجزیه و تحلیل می‌کنند، تعادل حرارتی و عملکرد آن را ارزیابی می‌کنند تا از موفقیت و بقای ماموریت اطمینان حاصل کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of Satellite Thermal Simulation Facilities in The Environmental Conditions of Earth's Orbits for Composite Structures

نویسندگان [English]

  • mehdi jafari 1
  • Amirreza Ardebili 2
  • Amir Kaveh 3

1 Assistant Professor, Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2 Ph. D Student, Materials & Manufacturing Technology Faculty, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Materials & Manufacturing Technology Faculty, Malek Ashtar University of Technology, Tehran

چکیده [English]

Components of the LEO environment consisting of high vacuum, ultraviolet radiation, thermal cycles, Atomic Oxygen, charged particles, electromagnetic radiation, micrometeorites, and space debris significantly degrade the material properties of polymer matrix composite materials. Therefore, in the design of space structures using composite materials, the possible deterioration of mechanical properties due to long-term exposure in LEO space environment should be carefully considered. Accordingly, a reliable understanding of the LEO environment in its effects on composite materials as well as investigating its properties is very important. The space simulator system under vacuum is designed with the aim of creating a standard environment with the ability to reach high vacuums and also the ability to create low temperatures, as well as to check the qualification of space components and research materials used in the satellite. These systems analyze the behavior of satellite components, evaluate their thermal balance and performance to ensure mission success and survivability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite
  • Low Earth Orbit (LEO)
  • Simulation Facility
  • High Vacuum
[1] J.H. Han and C.G. Kim, “Low Earth Orbit Space Environment Simulation and Its Effects on Graphite/epoxy Composites,” Composite Structures, Vol. 72, (2006): 218-226.
[2] Tagawa, M., and Yokota, K., “Atomic Oxygeninduced Polymer Degradation Phenomena in Simulated LEO Space Environments: How do Polymers React in a Complicated Space Environment?,” Acta Astronautica, Vol. 62, (2008): 203-211.
[3] Edwar M. Silverman, M.,"Space Environmental Effects on Spacecraft: LEO Materials Selection Guide." NASA, 1995.
[4] Gordo, Paulo, Tiago Frederico, Rui Melício, Sophie Duzellier, and Antonio Amorim. "System for space materials evaluation in LEO environment." Advances in Space Research, 66, no. 2 (2020): 307-320.
[5] Mercer, S., Cryogenics: A Technological Tool for Space Scientist, Cryosystems Ltd, 1968.
[6] Maral, Gérard, Michel Bousquet, and Zhili Sun. Satellite communications systems: systems, techniques and technology. John Wiley & Sons, 2020.
[7] Finckenor, Miria M., and K. de Groh. "A researcher’s guide to: space environmental effects." Researcher’s Guide Series. National Aeronautics and Spac e Administration International Space Station, (2017): 15.
[8] Liu, Yu, Peiyun Shi, Xiao Zhang, Jiuhou Lei, and Weixing Ding. "Laboratory plasma devices for space physics investigation." Review of Scientific Instruments, 92, no. 7 (2021): 071101.
[9] Mirzaei, H., Kazemi, M., Etaati, G., Abbasi, M., Karimi, M., and Rajabalinia Jelodar Kafshgari, H. "Analysis and design of microwave resonant plasma source for Iranian Space Plasma Simulation Chamber." Journal of Theoretical and Applied Physics, 16, no. 3 (2022): 1-6.
[10] Smith, Christopher TG, Michal Delkowki, Jose V. Anguita, David C. Cox, Catherine Haas, and S. Ravi P. Silva. "Complete atomic oxygen and UV protection for polymer and composite materials in a low earth orbit." ACS Applied Materials & Interfaces, 13, no. 5 (2021): 6670-6677.
[11] Chamberlain, Joseph W., and Donald M. Hunten. Theory of planetary atmospheres: an introduction to their physics and chemistry. Academic Press, 1990.
[12] Kiefer, Richard L., and Robert A. Orwoll. Space Environmental Effects on Polymeric Materials. WILLYS MOTORS INC TOLEDO OH, 1987.
[13] Liu, Guanghai, Laifei Cheng, Xingang Luan, and Jiaxin Zhang. "Damage behavior of atomic oxygen on CVD SiC coating-modified carbon/carbon composite in low earth orbit environment." Journal of Materials Science & Technology, 35, no. 12 (2019): 2957-2965.
[14] Dever, J. A., B. A. Banks, K. K. de Groh, and S. K. Miller. “Degradation of Spacecraft Materials.” In Handbook of Environmental Degradation of Materials, edited by Myer Kutz, 465-501. Norwich, NY: William Andrew Publishing, 2005.
[15] Townsend, J. A, P. A, Hansen, M. W. McClendon, K. K. de Groh, and B. A, Banks. “Ground-Based Testing of Replacement Thermal Control Materials for the Hubble Space Telescope” High Performance Polymers, (1999): 63-79.
[16] Yang, J. C. and K. K. de Groh. “Materials Issues in the Space Environment.” MRS Bulletin 35, (January 2010): 12-19.
[17] Soares, C. and R. Mikatarian. “Understanding and Control of External Contamination on the International Space Station.” ESA SP-540 Proceedings of the 9th International Symposium on Materials in a Space Environment, The Netherlands. Noordwijk: ESA. September 2003.
[18] Pippin, H. G., E. Normand, S. L. B. Woll, and R. Kamenetzky. “Analysis of Metallized Teflon™ Thin-Film Materials Performance on Satellites.” Journal of Spacecraft and Rockets, 41, no. 3 (May 2004): 322-325.
[19] Banks, B. A., K. K. de Groh, and S. K. Miller. “Low Earth Orbital Atomic Oxygen Interactions with Spacecraft Materials.” Materials Research Society Symposium Proceedings, NN8.1. New York: Cambridge University Press, 2004.
[20] Hathaway, David H., “Solar Cycle Prediction.”April 30, 2013.
[21] Stambler, A. H., K. E. Inoshita, L. M. Roberts, C. E. Barbagallo, K. K. de Groh, and B. A. Banks. “Ground-Laboratory to In-Space Atomic Oxygen Correlation for the PEACE Polymers.” Proceedings of the 9th International Conference Protection of Materials and Structures from Space Environment, May 19-23, 2008, Toronto, Canada. Ed. J .I. Kleiman, AIP Conference Proceedings 1087, pp. 51-66, 2009. Also NASA TM-2011-216904.
[22] Liu, Guanghai, Laifei Cheng, Xingang Luan, and Jiaxin Zhang. "Damage behavior of atomic oxygen on CVD SiC coating-modified carbon/carbon composite in low earth orbit environment." Journal of Materials Science & Technology, 35, no. 12 (2019): 2957-2965.
[23] Mahmoud, W. M., D. Elfiky, S. M. Robaa, M. S. Elnawawy, and S. M. Yousef. "Effect of atomic oxygen on LEO CubeSat." International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 22 (2021): 726-733.
[24] Dever, J. A., B. A. Banks, K. K. de Groh, and S. K. Miller. “Degradation of Spacecraft Materials.” In Handbook of Environmental Degradation of Materials, edited by Myer Kutz, 465-501. Norwich, NY: William Andrew Publishing, 2005.
 [25] “Update on Three Major Debris Clouds.” Orbital Debris Quarterly News 14. 2 (April 2010).
[26] Berger, B. Battery likely caused explosion aboard military weather sat. Space News, 3 March 2015.
[27] Anz-Meador, Phillip D. "Orbital debris quarterly news." Orbital Debris Quarterly News (ODQN), 24, no. JSC-E-DAA-TN77633 (2020).
[28] NASA ODPO (National Aeronautics and Space Administration Orbital Debris Program Office). Spatial density distributions of the tracked objects in low Earth orbit (LEO) for 1 January 2007 and 1 January 2014. National Aeronautics and Space Administration Orbital Debris Quarterly News, 18(2): 10, 16 Apr 2015.
[29] NASA ODPO (National Aeronautics and Space Administration Orbital Debris Program Office). 2015a. Monthly effective mass of objects in Earth orbit by region. National Aeronautics and Space Administration Orbital Debris Quarterly News 19(1): 9, 16 Apr 2015.
[30] NASA ODPO (National Aeronautics and Space Administration Orbital Debris Program Office). 2015b. International Space Station performs fourth and fifth debris avoidance maneuvers of 2014. National Aeronautics and Space Administration Orbital Debris Quarterly News 19(1): 1, 16 Apr 2015.
[31] Han, Joo-Hyun, and Chun-Gon Kim. "Low earth orbit space environment simulation and its effects on graphite/epoxy composites." Composite structures, 72, no. 2 (2006): 218-226.
[32] Chisabas, Roy Stevenson Soler, Eduardo Escobar Burger, and Geilson Loureiro. "Space simulation chambers state-of-the-art." In 67th International Astronautical Congress (IAC), (2016): 26-30.
[33] Park, Sang-Oh, Jin-Bum Moon, Yoen-Gwan Lee, Chun-Gon Kim, and Shantanu Bhowmik. "Usage of fiber Bragg grating sensors in low earth orbit environment." In Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems, vol. 6932, (2008): 526-533.
[34] Vargas-Bernal, Rafael. "Advances in Electromagnetic Environmental Shielding for Aeronautics and Space Applications." In Recent Trends on Electromagnetic Environmental Effects for Aeronautics and Space Applications, pp. 80-96. IGI Global, 2021.
[35] Gordo, Paulo, Tiago Frederico, Rui Melício, Sophie Duzellier, and Antonio Amorim. "System for space materials evaluation in LEO environment." Advances in Space Research, 66 no. 2 (2020): 307-320.
[36] Frederico, T., Development of a cryogenic facility for the generation of space debris. MSc Thesis, Faculdade de Cieˆncias, Universidade de Lisboa, Portugal, 2017.
[37] Yeritsyan, Hrant N., Aram A. Sahakyan, Norair E. Grigoryan, Vachagan V. Harutyunyan, Vika V. Arzumanyan, Vasili M. Tsakanov, Bagrat A. Grigoryan et al. "Space low earth orbit environment simulator for ground testing materials and devices." Acta Astronautica, 181 (2021): 594-601.
[38] Kleiman, J., S. Horodetsky, V. Sergeyev, V. Issoupov, and R. Ng. "Critical review of the design of space environment simulators: lessons learnt." In Proceedings of the 10th international symposium on materials in a space environment, Collioure, (2006): 19-23.
[39] Wilson, Kieran, Álvaro Romero-Calvo, Miles Bengtson, Julian Hammerl, Jordan Maxwell, and Hanspeter Schaub. "Development and characterization of the ECLIPS space environments simulation facility." Acta Astronautica, 194 (2022).