نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی استحکام ضربه نانو کامپوزیت تابعی اپوکسی تقویت شده با نانو ذرات گرافن پرداخته شده است. ابتدا نمونه ها برای توزیع یکنواخت و تابعی ساخته شده است. سپس نحوه توزیع نانو ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده است. بر اساس این بررسی برای توزیع یکنواخت، در نمونه های کمتر از ۵/۱% درصد وزنی نانو ذرات گرافن هیچ نشانه ای از ذرات بهم چسبیده یافت نگردید. برای نمونه تابعی نیز تصویر برداری صورت گرفته و مشاهده گردیده که مرز لایه ها بهم پیوسته است. سپس نمونه ها تحت آزمایش ضربه ای ایزود قرار داده شده و مشاهده گردیده که برای توزیع یکنواخت، میزان جذب انرژی تا ۱% درصد وزنی نانو ذرات گرافن افزایش یافته و سپس برای نمونه ۵/۱% درصد وزنی نانو ذرات گرافن، مقدار آن شروع به کاهش می کند. برای بررسی صحت نتایج بدست آمده، با استفاده از روش اجزاء محدود مدلسازی برای نمونه های ذکر شده صورت گرفته و نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experimental and analytical investigation of impact strength of functionally graded epoxy/graphene nanocomposite

نویسندگان [English]

  • Saeed Tarhani 1
  • Mahdi Karami Khorramabadi 2

1 M.Sc., Department of Mechanical engineering, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Mechanical engineering, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

In this research, the impact strength of functionally graded epoxy/graphene nanocomposite have been investigated. First, the samples were made for uniform and functionally graded distributions. Then, the distribution of nanoparticles has been investigated using a scanning electron microscope. Based on this investigation for uniform distribution up to 1.5% by weight of graphene nanoparticles, no signs of agglomerated particles were found. In addition, imaging was also done for the functionally graded sample and it was observed that the boundary of the layers is completely connected. Then the samples were subjected to Izod impact test and it was observed that for uniform distribution, the amount of energy absorption increased up to 1% by weight of graphene nanoparticles and then for the sample with 1.5% by weight of graphene nanoparticles, its value started to reduces. To validate the accuracy of the obtained results, modeling has been done for the mentioned samples using the finite element method and the obtained results have been compared with the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functionally graded nanocomposite
  • Impact strength
  • Finite element method
[1] J. Ma, L.T.B La, I. Zaman, Q. Meng, L. Luong, D. Ogilvie, H.C. Kuan, “Fabrication, structure and properties of epoxy/metal Nanocomposites”. Mater. Eng, vol. 296, pp. 465-474, 2011, https://doi.org/10.1002/mame.201000409
 
[2] J. Ma, Q. Meng, I. Zaman, S. Zhu, A. Michelmore, N. Kawashima, C.H. Wang, H.C. Kuan, “Development of polymer composites using modified, high-structural integrity graphene platelets”, Composites Science and Technology, vol. 91, pp. 82-90, 2014, https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2013.11.017
[3] Q. Meng, I. Zaman, J.R. Hannam, S. Kapota, L. Luong, O. Youssf, J. Ma, “Improvement of adhesive toughness measurement”, Polym. Testing, vol. 30, pp. 243-250,2011, https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2011.01.001
[4] P. Mukhopadhyay, R.K. Gupta, R. K. “Graphite, Graphene, and their polymer nanocomposites”, New York, CRC Press, 2013, ch. 10, pp. 353-393.
[5] T. Kuilla, S. Bhadra, D. Yao, N.H. Kim, S. Bose, J.H. Lee, “Recent advances in graphene based polymer composites”, Progress in polymer science, vol. 35, pp. 1350-1375, 2010, https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2010.07.005
[6] N. I. C. Berhanudin, I. Zaman, S. A. M. Rozlan, M. A. Karim, B. Manshoor, A. Khalid, S. W. Chan, Q. Meng, “Enhancement of mechanical properties of epoxy/graphene nanocomposite”, Journal of Physics, vol. 914, pp. 1-7, 2017, https://doi.org/10.1088/1742-6596/914/1/012036
[7] Y. Dong, D. Bhattacharyya, P.J. Hunter, “Experimental characterisation and object-oriented finite element modelling of polypropylene/organoclay nanocomposites”, Composites Science and Technology, vol. 68, pp. 2864-2875, 2008, https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2007.10.026
[8] K. Hbaieb, Q.X. Wang, Y.H.J. Chia, B. Cotterell, “Modelling stiffness of polymer/clay nanocomposites”, Polymer, vol. 48, pp. 901-909, 2007, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2006.11.062
[9] Y. Omer, O. Bozkurt, R. Atban, “Investigation of the Effect of Nanoclay Inclision on Charpy Impact Behavior of the Glass Fiber Reinforced Composite Laminate”, International Conference on Advanced Technology and Sciences, Konya, Turkey, 2016, pp. 1179-1182, https://doi.org/10.21533/pen.v5i3.119.
[10] K. Friedrich, “Microstructural efficiency and fracture toughness of short fiber/thermoplastic matrix composites”, Composites Science and Technology, vol. 22, pp. 43-74, 1985, https://doi.org/10.1016/0266-3538(85)90090-9.
[11] N.F. Dogan, O. Ozbek, A. Erklig, “Effect of graphene nanoplatelets on mechanical and impact properties of an aramid/glass reinforced epoxy composite”, Materials Testing, vol. 64, pp. 490-501, 2022, https://doi.org/10.1515/mt-2021-2064.
[12] P. Prasanthi, M. Kumar, M. Chowdary, V. Madhav, K. Saxena, K. Mohammed, M. Khan, G. Upadhyay, S. Eldin, “Mechanical properties of carbon fiber reinforced with carbon nanotubes and graphene filled epoxy composites: experimental and numerical investigations”, Material Research Express, vol. 10, pp. 1-14, 2023, https://doi.org/10.1088/2053-1591/acaef5
[13] S. Turaka, A.K. Bandaru, “Enhancement in Mechanical Properties of Glass/Epoxy Composites by a Hybrid Combination of Multi-Walled Carbon Nanotubes and Graphene Nanoparticles”, Polymers, vol. 15, pp. 1-23, 2023, https://doi.org/10.3390/polym15051189.
[14] H. Bashiri Goodarzi, M.Y. Tooski, “An experimental study of the effects of carbon nanotube and graphene addition on the impact strength of Epoxy/Basalt fiber composite”, Journal of Science and Technology of Composite, vol. 6, pp. 411-418, 2019, https://doi.org/10.22068/jstc.2019.97533.1490
[15] E. Nouri Niyaraki, M.R. Isvandzibaei, M. Nouri Niyaraki, “Experimental study of tensile and impact mechanical properties in polymer-based hybrid nanocomposites by response surface methodology”, Journal of Aeronautical Engineering, vol. 24, pp. 137-151, 2022, https://doi.org/10.22034/joae.2022.338348.1097.
[16] M. Alipour, M. Karami Khorramabadi, M. Mahdipour Jalilian, “Experimental and Theoretical Investigation of Mechanical Properties of Functionally Graded Epoxy/Graphene Nanocomposite”, Journal of Stress Analysis, vol. 7, pp. 1-11, 2023, https://doi.org/10.22084/jrstan.2023.26489.1212
[17] A. Azadi, M. Karami Khorramabadi, M. Mahdipour Jalilian, “Finite Element Analysis of the Impact Behavior of Sandwich Panels with Nanocomposite Face sheet (Epoxy/ Fiberglass/Nanosilica)”, International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, vol. 16, pp. 25-33, 2023,  https://doi.org/10.30486/admt.2023.1957517.1349