نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده رانشگرهای فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران، تبریز، ایران

2 پژوهشگر، پژوهشکده رانشگرهای فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران، تبریز، ایران

3 سرپرست گروه عملگرها، پژوهشکده رانشگرهای فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران، تبریز، ایران

10.22034.jtae.2024.8.3.3

چکیده

در این مقاله، کنترل تحمل‌پذیر عیب غیرفعال مبتنی بر مد لغزشی اصلاح‌شده تطبیقی در حضور اغتشاشات خارجی، نامعینی سیستم و عیب عملگرها برای کنترل وضعیت در ماهواره با چهار چرخ عکس‌العملی طراحی شده است. به منظور نیل به این هدف، روش کنترل مد لغزشی نهایی سریع تطبیقی، به‌دلیل مقاومت در برابر نامعینی‌های مدل نشده و طراحی روش کنترل برای مدل غیرخطی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. برای بهبود عملکرد کنترل‌کننده، سطح لغزش به گونه‌ای انتخاب شده است که خطای ردیابی در زمان محدود به همسایگی کوچکی از مبدا همگرا شود (که با استفاده از قانون لیاپانوف توسعه‌یافته به اثبات رسیده) و از تکینگی قانون کنترلی جلوگیری گردد. در روش پیشنهادی، با به‌کارگیری یک بهره تطبیقی در بخش رساننده قانون کنترلی مد لغزشی اثرات نامطلوب ناشی از نامعینی‌های سیستم کاهش می‌‌یابد. این امر باعث کاهش چشمگیر خطای ردیابی و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم حلقه بسته می‌شود. همچنین، در راستای حذف پدیده چترینگ، پارامترهای تطبیقی و سطح لغزش به عنوان ضریب بخش رساننده کنترلی اعمال می‌شود. نتایج شبیه‌سازی بیانگر ردیابی وضعیت با دقت بالا، حذف چترینگ و بهبود عملکرد سیستم حلقه بسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Adaptive Modified Sliding-Mode-based Attitude Control of a Satellite Under Reaction Wheel Fault

نویسندگان [English]

 • Narges Talebi Motlagh 1
 • Sevil Mohammadzadeh Sadigh 2
 • hossein beheshti 3
 • hamid Ghouchi Eskandar 2
 • Moharram Shameli 1

1 Assistant Professor, Space Thrusters Research Institute, Iranian Space Research Center, Tabriz, Iran

2 Researcher, Space Thrusters Research Institute, Iranian Space Research Center, Tabriz, Iran

3 Head of Actuators Group, Space Thrusters Research Institute, Iranian Space Research Center, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In this paper, passive adaptive modified sliding-mode-based fault tolerant control is designed to track the desired attitude of a satellite with four reaction wheels in the presence of external disturbances, system uncertainties, and actuator fault. In order to achieve this goal, the adaptive modified fast terminal SMC has been used, due to its robustness against the unmodeled uncertainties and the design of control method for the nonlinear model of system. To improve the performance of the controller, the sliding surface is selected in a way that the tracking error converges in a finite time to a small neighborhood of the origin, which is proved using the extended Lyapunov law, and avoids the singularity of the control law. The adverse effects caused by the uncertainties are reduced using an adaptive parameter in the reaching phase of the control law. This reduces the tracking error and as a result, the performance of the closed loop system is improved. Also, the adaptive parameter and sliding surface are applied as a coefficient of the reaching phase to eliminate the chattering phenomenon. The simulation results indicate the high precision attitude tracking, chattering-free, and the improved performance of closed-loop system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fault Tolerant Control
 • Satellite Attitude Control
 • Fast Terminal Sliding Mode Control
 • Finite-time convergence
 • Reaction Wheel
 • [1] C. Zhang, M.-Z. Dai, J. Wu, B. Xiao, B. Li, and M. Wang, "Neural-networks and event-based fault-tolerant control for spacecraft attitude stabilization," Aerospace Science and Technology, vol. 114, p. 106746, 2021. https://doi.org/10.1016/j.ast.2021.106746

  [2] T. Cao, H. Gong, P. Cheng, and Y. Xue, "A novel learning observer-based fault-tolerant attitude control for rigid spacecraft," Aerospace Science and Technology, vol. 128, p. 107751, 2022. https://doi.org/10.1016/j.ast.2022.107751

  [3] Y. Miao, I. Hwang, M. Liu, and F. Wang, "Adaptive fast nonsingular terminal sliding mode control for attitude tracking of flexible spacecraft with rotating appendage," Aerospace Science and Technology, vol. 93, p. 105312, 2019. https://doi.org/10.1016/j.ast.2019.105312

  [4] S. Yin, B. Xiao, S. X. Ding, and D. Zhou, "A review on recent development of spacecraft attitude fault tolerant control system," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 5, pp. 3311-3320, 2016. https://doi.org/10.1109/TIE.2016.2530789

  [5] M. N. Hasan, M. Haris, and S. Qin, "Fault-tolerant spacecraft attitude control: A critical assessment," Progress in Aerospace Sciences, vol. 130, p. 100806, 2022. https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2022.100806

  [6] B. Xiao, Q. Hu, D. Wang, and E. K. Poh, "Attitude tracking control of rigid spacecraft with actuator misalignment and fault," IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 21, no. 6, pp. 2360-2366, 2013. https://doi.org/ 10.1109/TCST.2012.2237403

  [7] Q. M. Siddique and A. Kashaninia, "Fault tolerant control design using supertwisting sliding model controller for satellite attitude control system," 4th National Conference and 2nd International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering, Tehran, 2015. https://doi.org/10.1016/j.ast.2021.107316

  [8] S. Mohammadzadeh. Sadigh, H. Behesgti، "Fault Tolerant Attitude Control for a Satellite with Four Reaction Wheel," Science, technology and space applications, Vol. 2, no. 1, pp. 118-131, 2022, https://dorl.net/dor/20.1001.1.27834557.1401.2.1.11.1. https://doi.org/10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0001321

  [9] F. Fani Saberi, M. Kabganian, A. Fazlyab, A. Ajorka,"Design and Implementation of Backstepping-Sliding Mode Attitude Controller in The Prossecor in The Loop Test Bed,"Space science and technology", Vol. 9, no. 1, pp. 25-35, 2016.

  [10] M. Farhid, H. Beheshti, M. Abbaspour, M. Aslanimanesh,"Potential Failure Modes and Effects Analysis in the Reaction Wheel Actuator and Operational Elimination of their Effects," Science, technology and space applications", Vol. 2, no. 2, pp. 112-125, 2022. https://doi.org/20.1001.1.27834557.1400.1.2.10.5

  [11] S. M. Sadigh, A. Kashaninia, and S. M. M. Dehghan, "Fault-tolerant Satellite Attitude Tracking by Modified Non-Singular Fast Terminal Sliding Mode," in 2020 28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2020, pp. 1-6: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICEE50131.2020.9260881

  [12] S. M. Sadigh, A. Kashaninia, and S. M. M. Dehghan, "Fault tolerant nano-satellite attitude control by adaptive modified nonsingular fast terminal control," Journal of Control, vol. 15, no. 4, pp. 49-58, 2022. https://doi.org/10.52547/joc.15.4.49

  [13] S. M. Sadigh, A. Kashaninia, and S. M. M. Dehghan, "Adaptive sliding mode fault-tolerant control for satellite attitude tracking system," Advances in Space Research, 2022. https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.09.064

  [14] R. Moradi and J. Hamzaei, "Using Neural Network to Estimate the Success Percent of Spacecraft Active Fault-Tolerant Controller," Technology in Aerospace Engineering, Volume 7, Issue 2, pp: 11-16, 2023. https://doi.org/10.30699/jtae.2023.7.2.2

  [15] D. Bustan, S. Kamal Hosseini Sani, N. Pariz, "Nonlinear Dynamic Inversion Fault Tolerant Control for Spacecraft  Â," Aerospace Science and Technology, vol.8, no. 2. pp. 13-17, 2015.

  [16] M. Madani Isfahani, A. Agha Malai, T. Abdulahi, and S. Shamgadari, "Satellite attitude control with tube-based robust predictive control with reduced computation," Space Science, Technology and Applications, 2022 https://doi.org/10.22034/jssta.2022.327381.1057

  [17] M. Navabi and M. Hosseini, " Modeling and Spacecraft Attitude Control Using Reaction Wheel with Feedback Linearization, its Performance Study Subject to Power and EULERINT," Modares Mechanical Engineering, Volume 18, Number 1, pp: 51-61, 2018. http://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1397.18.1.57.4 https://doi.org/20.1001.1.10275940.1397.18.1.57.4

  [18] Q. H. Miri Rokni, S. M. Mirshams, A. Nikkhah, "Spacecraft Optimal Attitude Control by means of Reaction Wheels," Space Science and Technology, Volume 2, Number 5, pp: 35-42, 2016.

  [19] H. Bolandi, F., Fani Saberi, and A. Eslami Mehrjardi, " Design of an Attitude Controller for Large-Angle Maneuvers of a Satellite considering of Reaction Wheels Constraints with High Fidelity Model," Aerospace Science and Technology, Volume 1, Number 1, pp: 20-30, 2012.

  [20] F. Saberi Fani, S. A.H. Imtiajipour, and M. Mani, " Design of robust controller for attitude of satellite formation using Chebyshev neural network and considering of Reaction Wheel’s model and uncertainty model of satellites," International Conference on Fephwa Space Iran, 2014.

  [21] M. Zarourati, M. Mirshams, and M. Tayefi, "Designing an adaptive robust observer for underactuation fault diagnosis of a remote sensing satellite," International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 2023. https://doi.org/10.1002/acs.3661

  • [22] Zarourati, M. Mirshams, and M. Tayefi, "Attitude path design and adaptive robust tracking control of a remote sensing satellite in various imaging modes," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, p. 09544100221148887, 2023. https://doi.org/10.1177/09544100221148887

  [23] M. J. Sidi, Spacecraft dynamics and control: a practical engineering approach. Cambridge university press, 1997. ISBN: 0521787807

  [24] Y. Jiang, Q. Hu, and G. Ma, "Adaptive backstepping fault-tolerant control for flexible spacecraft with unknown bounded disturbances and actuator failures," ISA transactions, vol. 49, no. 1, pp. 57-69, 2010. https://doi.org/10.1016/j.isatra.2009.08.003

  [25] S. M. Sadigh, A. Kashaninia, and S. M. M. Dehghan, "Adaptive finite-time fault-tolerant control for nano-satellite attitude tracking under actuator constraints," Aerospace Science and Technology, p. 108337, 2023. https://doi.org/10.1016/j.ast.2023.108337

  [26] Q. Hu, "Robust adaptive sliding-mode fault-tolerant control with L2-gain performance for flexible spacecraft using redundant reaction wheels," IET control theory & applications, vol. 4, no. 6, pp. 1055-1070, 2010. https://doi.org/ 10.1049/iet-cta.2009.0140

  [27] S. Gao, Y. Jing, X. Liu, and G. M. Dimirovski, "Finite‐time adaptive fault‐tolerant control for rigid spacecraft attitude tracking," Asian Journal of Control, 2020. https://doi.org/10.1002/asjc.2277

  [28] Z. Zhu, Y. Xia, and M. Fu, "Attitude stabilization of rigid spacecraft with finite‐time convergence," International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 21, no. 6, pp. 686-702, 2011. https://doi.org/10.1002/rnc.1624

  [29] H. Lee and Y. Kim, "Fault-tolerant control scheme for satellite attitude control system," IET control theory & applications, vol. 4, no. 8, pp. 1436-1450, 2010.  https://doi.org/10.1049/iet-cta.2009.0159

  [30] M. E. Grøtte, J. T. Gravdahl, T. A. Johansen, J. A. Larsen, E. M. Vidal, and E. Surma, "Spacecraft attitude and angular rate tracking using reaction wheels and magnetorquers," IFAC-PapersOnLine, vol. 53, no. 2, pp. 14819-14826, 2020. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.12.1924

  [31] X. Shao, Q. Hu, Y. Shi, and B. Jiang, "Fault-Tolerant Prescribed Performance Attitude Tracking Control for Spacecraft Under Input Saturation," IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2018. https://doi.org/10.1109/TCST.2018.2875426

  [32] Z. Han, K. Zhang, T. Yang, and M. Zhang, "Spacecraft fault-tolerant control using adaptive non-singular fast terminal sliding mode," IET Control Theory & Applications, vol. 10, no. 16, pp. 1991-1999, 2016. https://doi.org/10.1049/iet-cta.2016.0044