نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

2 مربی، پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

10.22034.jtae.2024.8.3.5

چکیده

یکی از سرویس‌های مخابرات ماهواره‌ای سرویس ذخیره و ارسال است که در این مقاله به تحلیل مشخصات این سرویس و تبیین تاثیر هریک از آنها روی پارامترهای طراحی محموله می‌پردازیم. یکی از چالش‌های طراحی محموله مخابراتی نگاشت پارامترهای سرویس به الزامات فنی اجزای محموله است. ابتدا روابط تحلیلی بین پارامترهای سرویس( تعداد کاربران، ترافیک هر کاربر و تاخیر مجاز) و الزامات فنی( ظرفیت شبکه و حافظه روی برد) ارائه شده است. سپس پروتکل‌های لایه‌های شبکه و پارامترهای آن‌ها با هدف بهینه‌سازی توان و بازده شبکه براساس شرایط لینک مخابرات ماهواره‌ای انتخاب می‌شود. با مشخص شدن اثرگذاری مشخصات سرویس روی پارامترهای طراحی و سیستماتیک کردن فرایند طراحی، استخراج الزامات محموله در مسیر توسعه شبکه براحتی انجام می‌شود. یکی از عوامل موثر در طراحی بلوک دیاگرام محموله مخابراتی قابلیت اطمینان آن است. نوع و طرح افزونگی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان اجزای محموله مخابراتی و کارکرد هر جزء با هدف حصول قابلیت اطمینان محموله و کاهش انتشار خطا پیشنهاد شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

conceptual design of store and forward payload for LEO satellite

نویسندگان [English]

 • elham hosseini 1
 • razieh Narimani 2

1 Assistant Professor, Satellite Systems Research Institute (SRI), Tehran, Iran

2 Instructor, Satellite Systems Research Institute (SRI), Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the satellite telecommunication services is the S&F service. In this article, we analyze the service characteristics and explain the impact of them on the design parameters. One of the challenges of telecommunication payload design is the mapping of service parameters to the technical requirements of payload components. First, analytical relationships between service parameters( the number of users, traffic and delay) and technical requirements( network capacity and on-board memory) are presented. Then the protocol stack and their parameters are selected with the aim of optimizing the power and network efficiency considering the link conditions. By identifying the service specifications impact on the design parameters and the design process systematic, payload requirements in order to develop network is easily extracted. One of the effective factors in the payload block diagram design is its reliability. The design of redundancy is proposed by considering the components reliability and the its function with the aim of achieving reliability and reducing fault propagation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • communication network protocol
 • conceptual design
 • store and forward payload
 • satellite communication link
 • ‏ 1  

  [1] J. Ward, "Store-and-Forward Message Relay using Microsatellites: The UoSAT-3 PACSAT Communications Payload", in 4th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, 1990.

  [2] Joel J.P.C. Rodrigues, Advances in delay-tolerant networks (DTNs): Architecture and enhanced performance, 2nd ed. Woodhead Publishing, 2020.

  [3] D. Ta, S. Booth, and R. Dudukovich. "Towards Software-Defined Delay Tolerant Networks." Network, vol.3, no. 1, pp. 15-38, Dec. 2022, https://doi.org/10.3390/network3010002

  [4] M. Bacco, M. Colucci and A. Gotta, "Application protocols enabling internet of remote things via random access satellite channels," 2017 IEEE International Conference on Communications (ICC), Paris, France, pp. 1-6,  2017, https://doi.org/10.1109/ICC.2017.7997292

  [5] G. Cocco and C. Ibars, "On the Feasibility of Satellite M2M Systems", 30th AIAA International Communications Satellite System Conference (ICSSC), May. 2012, https://doi.org/10.2514/6.2012-15074

  [6] A. Addaim, A. Kherras and E. B. Zantou, "Design and Analysis of Store-and-Forward Data Collection Network Using Low-cost LEO Small Satellite and Intelligent Terminals," Journal of Aerospace Computing, Information, and Communication, vol. 5, no. 2, pp. 35-46, Feb. 2008, https://doi.org/10.2514/1.34276

  [7] AX.25 Link Access Protocol for Amateur Packet Radio, Retrieved 2014-01-15.

  [8] K. Martin, V. Venkatesan and U. N. Das, "Data link control in the LEO satellite store and forward network," TENCON 2003. Conference on Convergent Technologies for Asia-Pacific Region, Bangalore, India, pp. 1234-1238 Vol.3, 2023, http://dx.doi.org/10.1109/TENCON.2003.1273444

  [9] H. Cruz-Sanchez, L. Franck and A. -L. Beylot, "Precomputed Routing in a Store and Forward Satellite Constellation," 2007 IEEE 66th Vehicular Technology Conference, Baltimore, MD, USA, 2007, pp. 240-243, https://doi.org/10.1109/VETECF.2007.64

  [10] H. Cruz-Sánchez, G. S. Staples, R. Schott and Y. -Q. Song, "Operator calculus approach to minimal paths: Precomputed routing in a store and forward satellite constellation," 2012 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Anaheim, CA, USA, 2012, pp. 3431-3436, https://doi.org/10.1109/GLOCOM.2012.6503645

  [11] D. Abbasi and M. Abolghasemi, "Store & forward communication payload design for LEO satellite systems", Majlesi J. Electr. Eng., vol. 10, pp. 7-18, Sep. 2016.

  [12] L. Frank, Store and Forward for real-enough-time services in satellite constellations: IFIP TC6 Workshops on Broadband Satellite Communication Systems and Challenges of Mobility. in Ecole National Superior des Telecommunications, 2015, pp. 75-80.

  [13] H. Cruz-Sanchez, L. Frank, A-L. Baylor,” Routing metrics for store and forward satellite constellations”, the institute of Engineering and Technology, vol. 4, pp. 1563-1572, Sep. 2010.

  [14] R. Dhaou, A. Beylot, M.-J. Montpetit, D. Lucani, and L. Mucchi, Personal Satellite Services: 5th International ICST Conference, PSATS 2013, Toulouse, France, June 27-28, 2013.

  [15] S.V. Krishnamurthy, C. Liu, V. Gupta, "Medium Access Control Protocols for Satellite Communications". Zhang, Y. (eds) Internetworking and Computing Over Satellite Networks. Springer, Boston, 2003, https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0431-3_3