طراحی سامانه آشکارسازی هدف در مناطق بومی ایران: مطالعه موردی آبادان و اهواز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی لندست 8 و سنتینل 2

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس