طراحی سامانه آشکارسازی هدف در مناطق بومی ایران: مطالعه موردی آبادان و اهواز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی لندست 8 و سنتینل 2

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسنده

گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تصاویر ابرطیفی اطلاعات طیفی با ارزشی را جهت آشکارسازی هدف فراهم می‌کنند. ولی از آن جایی که این تصاویر برای مناطق ایران در دسترس نیستند، لذا ما از تصاویر چندطیفی با حدودا 10 باند طیفی استفاده می‌نماییم. با توجه به تفاوت‌های بین تصویر ابرطیفی و چندطیفی، نیازمند طراحی یک سامانه مناسب جهت انتخاب و تطبیق آشکارساز مناسب برای تصاویر چندطیفی می‌باشیم. در این مقاله، یک روش سازمان یافته جهت ارزیابی روش‌های آشکارسازی هدف تصاویر ابرطیفی استفاده و یک سامانه آشکارسازی هدف طراحی گردیده است. طبق این سامانه بررسی می‌کشود که کدام یک ازآشکارسازها می‌تواند انتخاب مناسبی جهت اعمال بر روی تصاویر چندطیفی ایران باشد. جهت این امر دو ماهواره لندست 8 و سنتینل 2 را به ترتیب برای تصاویری از مناطق آبادان و اهواز مورد استفاده قرار دادیم. طبق نتایج آزمایش‌ها، آشکارساز نگاشت زاویه طیفی بر مبنای کرنل، در آشکارسازی بسیاری از اهداف با استفاده از تصاویر چندطیفی، عملکرد مناسب‌تری از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها