فناوری در مهندسی هوافضا (JTAE) - فرایند پذیرش مقالات