اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این فصلنامه طرح مسائل و مشکلات فنی و صنعتی در قالب مقاله‌های علمی ترویجی و گزارش‌های فنی است تا از این رهگذر تعامل صنعت و دانشگاه‌ بیش از پیش گسترش یابد. هیئت تحریریة فصلنامه انتظار دارد مقاله‌های ارسالی برای فصل‌نامه علمی -  ترویجی فناوری در مهندسی هوافضا شرایط زیر را داشته باشند:

  •   ارائه اطلاعات کاملی از تحقیقات پیشین در موضوع خاص مرتبط با فناوری هوافضا
  •   نقد، بررسی و تحلیل تحقیقات پیشین انجام‌شده در موضوع خاص
  •   ترسیم سیر جریان پیشرفت از گذشته تا آینده در موضوع خاص
  •   معرفی منابع و مراجع معتبر و جامع مرتبط با موضوع خاص