فناوری در مهندسی هوافضا (JTAE) - اهداف و چشم انداز