اهداف و چشم انداز

هدف اصلی انتشار نشریه علمی «فناوری در مهندسی هوافضا»، اطلاع‌رسانی پدیده‌ها و دستاوردهای جدید در زمینه‌های مختلف مهندسی هوافضا و طرح مسائل و مشکلات فنی و صنعتی در قالب مقاله‌های علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و یادداشت‌های فنی است تا از این رهگذر تعامل صنعت و دانشگاه‌ بیش از پیش گسترش یابد. هیئت تحریریة فصلنامه انتظار دارد مقاله‌های ارسالی برای فصل‌نامه علمی فناوری در مهندسی هوافضا شرایط زیر را داشته باشند:

  •   ارائه اطلاعات کاملی از تحقیقات پیشین در موضوع خاص مرتبط با فناوری هوافضا
  •   نقد، بررسی و تحلیل تحقیقات پیشین انجام‌شده در موضوع خاص
  •   ترسیم سیر جریان پیشرفت از گذشته تا آینده در موضوع خاص
  •   معرفی منابع و مراجع معتبر و جامع مرتبط با موضوع خاص
  •  اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه مهندسی هوافضا
  • شناخت و معرفی اندیشه‌ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه مهندسی هوافضا در سطح ملی و بین المللی