صحه گذاری الگوریتم طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت هوانوردی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا

3 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر