صحه گذاری الگوریتم طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت هوانوردی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا

3 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

این مقاله، روشی نوین و فراگیر در راستای طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی است. از مزایای این کد محاسباتی، امکان در نظرگرفتن رژیم کار بدون کاویتاسیون پمپ ها با بیشینه کردن ضربه ی ویژه سامانه موتور است. بر مبنای الگوریتم ارائه شده، رژیم پایای موتور مدل سازی ریاضی استاتیکی می شود. این امر برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه ها در فاز طراحی مفهومی و همچنین بهینه سازی درخور توجه است. یکی پارامترهای تاثیرگذار در قابلیت اطمینان یک سامانه، سادگی آن بوده که در این سیکل با حذف مولدگاز، از پیچیدگی سامانه کاسته خواهد شد. الگوریتم پیشنهادی علاوه بر برآوردهای ابعادی و عملکردی سامانه موتور، کارایی سامانه پیشرانش (ضربه ویژه موتور، راندمان توربین و پمپها) را در نقاط مختلف کاری بررسی می کند. الگوریتم محاسباتی مدل ریاضی استاتیکی به زبان "ماکروسافت ویژال استادیو " تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها