کمربندهای تشعشعی ون آلن: چالش مهم ماموریت های زیست-فضا

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه هوافضا

2 دانشگاه پلی تکنیک مادرید، اسپانیا.

چکیده

تشعشعات فضایی کمربندهای ون آلن یکی از چالش های مهم ماموریت های فضایی با رویکرد زیست-فضا است. ماموریت های فضایی سرنشین دار بخش اعظمی از سفرهای آینده فضایی را به خود اختصاص می دهد.فضاپیماها تحت نفوذ تشعشعات پرانرژی موجود در فضا قرار دارند که تاثیرات زیادی بر وسایل الکتریکی و محموله‌های آنها به خصوص محموله‌های زیستی دارد که این امر نیاز به حفاظت تشعشعی یا کاهش اثر آن را دارد. به طور کلی، هر موجود زنده در فضا تحت تاثیر تشعشعات کیهانی و ذرات باردار خورشیدی قرار دارد. میزان این تشعشعات در دو حوزه اطراف زمین تحت نام کمربندهای ون‌آلن قابل توجه است. زمانی که موجودات زنده تحت تاثیر تنش تشعشعی قرار می‌گیرند، به علت آسیب دی ان ای آن، این تشعشعات تاثیر مخربی بر رشد گیاهان می‌گذارد و منجر به کاهش رشد و تغییرات ژنتیکی آنها می‌شود. لذا در این مقاله به بررسی اثرات تشعشعی کمربندهای ون آلن بر موجودات زنده در سفرهای فضایی پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها