چالش های سیستم های ناوبری اینرسی و تلفیقی در کاربرد رادار دهانه مصنوعی

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 پژوهشگاه فضایی ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

خطای ناوبری در کاربرد رادار دهانه مصنوعی (سار) منجر به خطای فاز سیگنال بازگشتی و کاهش کیفیت تصویر سار می‌شود. از این میان، خطای فاز مرتبه‌های صفر و یک بر کیفیت تصویر اثری ندارد اما خطای فاز مرتبه‌های دوم و بالاتر بسیار حائز اهمیت است. بخش عمده خطای فاز مرتبه‌های دوم و بالاتر ناشی از خطاهای زاویه اولیه، بایاس سنسورهای اینرسی و رفتار تصادفی این سنسورها است. به منظور فائق آمدن بر این مشکل از سیستم‌های ناوبری تلفیقی INS/GPS استفاده می‌شود. از طرفی، وجود گسستگی در خروجی سیستم‌های ناوبری تلفیقی منجر به کاهش شدید کیفیت تصویر سار می‌گردد. در این مقاله، اثر رویکردهای مختلف بخش ناوبری بر پاسخ ضربه سمت مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت استفاده از الگوریتم‌های ویژه برای تلفیق داده‌های INS و GPS نشان داده شده است. سپس با توجه به رفتار خطای ناوبری، الگوریتم پیشنهادی برای ناوبری در سار ارائه شده و مزیت آن در پاسخ ضربه سمت و کیفیت تصویربرداری به نمایش در آمده است.

کلیدواژه‌ها