چالش های سیستم های ناوبری اینرسی و تلفیقی در کاربرد رادار دهانه مصنوعی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 پژوهشگاه فضایی ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی ایران