بهینه سازی یک هواپیمای بی سرنشین با استفاده از منطق فازی و بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 مجتمع مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

چکیده

در این تحقیق سعی شده است تا با ارائه یک روش، مشکلات مربوط به بهینه‌سازی‌های چندهدفه مقید (پیاده‌سازی، زمان محاسبات و سادگی) تا حدودی برطرف شود. این روش که بر مبنای منطق فازی است یک مساله بهینه‌سازی چندهدفه مقید را به یک مساله بهینه‌سازی تک هدفه نامقید تبدیل می‌کند و به این شکل بسیاری از مشکلات ذکر شده برطرف می‌گردد. جهت نشان دادن کارآیی روش، سه بهینه‌سازی طراحی یک هواپیمای بی‌سرنشین انجام شده است. هدف بهینه‌سازی اول، مقایسه عملکرد این روش با دو روش معروف بهینه‌سازی چندهدفه است. هدف از بهینه‌سازی‌های دوم و سوم نیز نشان دادن این قابلیت از روش پیشنهادی است که برحسب ضرورت طراح می‌تواند به شکل آگاهانه درجه اهمیت را روی توابع هدف و یا قیود تغییر دهد. نتایج بهینه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که زمان محاسبات با استفاده از روش پیشنهادی کاهش یافته است و همچنین با تغییر درجه اهمیت، دو طرح کاملا متفاوت به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات