بررسی اثر تنش‌های محیط فضا بر آسیب DNA و سازوکارهای پاسخ به تنش در گیاهان

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

پژوهشگاه هوافضا، گروه فیزیولوژی هوافضایی

چکیده

میکروگراویتی و تشعشعات کیهانی از تنش‌های محیط فضا هستند که می‌توانند سبب آسیب DNA در موجودات زنده شوند. تشعشعات مستقیماً از طریق فعل و انفعال ذرات باردار با ملکول DNA و یا بطور غیر مستقیم با تولید رادیکال‌های آزاد به DNA سلول آسیب می‌رسانند. به‌علاوه، تشعشعات می‌تواند سبب تغییر ترکیبات دیوارة سلولی، فعال‌شدن آنزیم‌های جاروب‌کنندة رادیکال‌های آزاد و تجمع ترکیبات آنتی‌اکسیدان شود. گرچه گیاهان دارای سازوکارهای تکامل یافته‌ای برای مقابله با چنین آسیب‌هایی هستند، شرایط فضا به ویژه میکروگراویتی می‌تواند در اصلاح و تعمیر آسیب DNA نقش داشته باشد. آسیب‌های شدید DNA می‌تواند سبب شکسته شدن دو رشته DNA، ایجاد کروموزوم‌های غیر نرمال و تشکیل میکروهستک‌ها شده و خطر مرگ سلولی را افزایش دهد. در این پژوهش، تأثیر تنش‌های محیط فضایی بر آسیب DNA و سازوکارهای پاسخی در شرایط پرتاب‌ و یا شبیه‌سازی شده بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات