ارزیابی عملکرد یک موتور توربوجت با تحلیل اگزرژی اجزای آن

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

گروه هوافضا، دانشکده انرژی های تجدیدپذیر، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

در این تحقیق عملکرد موتور توربوجت J85-GE21 با تحلیل اگزرژی اجزای تشکیل دهنده موتور، مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از روابط تعادل اگزرژی، عملکرد موتور توربوجت و اجزای آن برای بارگذاری‌های توانی مختلف در دو ارتفاع سطح دریا و 11000 متری و در چندین سرعت پروازی بررسی شده است. بالاترین بازده اگزرژی در سطح دریا مربوط به کمپرسور با 72/96% بوده و پس از آن نازل و توربین به ترتیب با 70/93% و 31/92% قرار دارند. با کاهش سرعت هوای ورودی به موتور در هر ارتفاعی، بازده تمامی اجزاء موتور و بازده کلی کاهش یافت. کمترین بازده اگزرژی در سطح دریا مربوط به پس‌سوز با 81/54% و پس از آن محفظه احتراق با 42/80% بود. افزایش ارتفاع باعث کاهش 70% اتلاف اگزرژی موتور می‌شود. بازده کلی موتور با فرض ثابت بودن فشار هوا با افزایش درجه حرارت هوای ورودی به ازای هر یک درجه افزایش درجه حرارت، 45/0% کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات