اثرات ضریب تصحیح دمش بر ضریب انتقال حرارت جابه جایی در مدل سازی عایق های حرارتی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پیشرانش/پژوهشگاه هوافضا

2 پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم تحقیقات و فناوری

چکیده

در این مقاله، به بررسی انتقال حرارت و فناشوندگی عایق های حرارتی مورد استفاده در موتور و نازل پرداخته شده است. معادلات انتقال حرارت و جرم در دو بعد در یک نازل همگرا-واگرا در نظر گرفته شده است. برای حل این معادلات از روش حجم محدود و از روش ضمنی برای وابستگی زمانی استفاده شده است. معادله تجزیه که به فرم آرنیوس نوشته شده با استفاده از روش رانگ-کوتا حل شده و چگالی و شار جرمی گاز تولیدی در هر گام زمانی بدست آمده است. همچنین مدلی برای لحاظ نرخ پسروی ارائه شده است. اعتبارسنجی مدل با نتایج تجربی رایز در عایق سیلیکافنولیک مقایسه شده و نشان از انطباق خوب نتایج حاصل از شبیه سازی با مشاهدات تجربی می باشد. پس از صحه گذاری نتایج بدست آمده به بررسی تأثیر ضریب تصحیح دمش پرداخته شده است، نتایج نشان می دهد که برای طراحی دقیق عایق های فناشونده این ضریب بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات