طراحی مفهومی بادبان فضایی کاهش مدار برای ماهواره های مدار لئو

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری فضا-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارائه یک روند طراحی به منظور طراحی بادبان کاهش مدار برای ماهواره‌های مستقر در مدارهای ارتفاع پایین (لئو) با در نظر گرفتن الزامات ماموریت است. در این راستا ابتدا الزامات و ملاحظات طراحی بادبان کاهش مدار مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه مدل‌های اتمسفری متفاوت و روابط لازم برای طراحی اولیه بادبان کاهش مدار ارائه گردیده است. سپس به کمک ابزار Life-time در نرم افزار STK زمان کاهش مدار چندین ماهواره با نسبت‌های جرم به سطح متفاوت، با استفاده از سه مدل تراکم اتمسفری استاتیکی و دینامیکی‌ Harris-priester، Jacchia-Roberts و MSISE2000از ارتفاع اولیه 700 و 800 کیلومتری محاسبه شد. در انتها با استفاده از روابط و نمودارهای ارائه شده، برای مدارزدایی یک ماهوره‌ 20 کیلوگرمی از ارتفاع اولیه 800 کیلومتری بادبانی با نسبت جرم به سطح 01/0 کیلوگرم بر متر طی یک روند منظم طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات