کنترل ارتعاشات پنل های فضاپیمای انعطاف پذیر با لحاظ دینامیک عملگر در مانور وضعیت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این مقاله به طراحی قانون کنترلی برای مانور وضعیت و کاهش ارتعاشات باقی مانده یک فضاپیمای انعطافپذیر پرداخته است. تئوری توسعه یافته مبتنی بر طراحی تابع لیاپانوف با لحاظ دینامیک چرخ عکس العملی و حسگر/عملگرهای پیزوالکتریک و استفاده از کنترلر فیدبک نرخ کرنش برای ارتعاشات باقی مانده پس از فاز دستیابی به زاویه مطلوب ارائه شده است. معادلات حرکت غیرخطی سیستم با لحاظ دینامیک غیر خطی و کاملا کوپل جسم صلب-انعطافپذیر فضاپیمای در مانور تک-محوره با پیاده سازی روش مودهای فرضی و اصل همیلتون استخراج شده است. پایداری کلی سیستم صلب –انعطاف‏پذیر با استفاده از ورودی های پیوسته (چرخ عکس العملی) و ناپیوسته کنترلی (تراستر) اثبات و ارتعاشات باقیمانده به حداقل رسیده است. عملکرد سیستم کنترل توسعه یافته پیشنهادی در مقایسه با نمونه رایج آن و رویکرد کنترلی جانمایی قطبها بررسی شده است. شبیه سازیهای انجام شده برای یک مانور با زاویه بزرگ و کاهش قابل ملاحظه ارتعاشات ناشی از تحریک پنل‏های انعطاف‏پذیر بیانگر مزیت و کارایی روش پیشنهادی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات