شبیه سازی به روش شبکه بولتزمن سه بعدی از ‏نوسانات یک قطره آونگان در حال رشد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا- گروه فنی و مهندسی

چکیده

در این مقاله ، معادله نیرو-جابجایی و نوسانات سه بعدی غیر خطی یک قطره آونگان به صورت عددی بررسی می شود. رشد و جدایش ‏قطره، که به دلیل گرانش از انتهای لوله مویین آویزان است، در نظر گرفته می شود (با فرض نسبتهای چگالی و گرانروی بالا و جریانهای دو ‏فازی غیرقابلاختلاط). از روش شبکه بولتزمن با زمان آرامش سه بعدی برای شبیه سازی رشد ، جدایش و نوسانات قطره استفاده شد. متوجه ‏شدیم که قطره در حال رشد همزمان سه رفتار کششی مختلف را نشان می دهد. نشان داده شد که قطره دارای شتاب نوسانی است. حداکثر ‏دامنه شتاب بدون بعد حدود 35 و فرکانس بدون بعد حدود 40 بود. نتیجه گیری شد که قطره هنگام رشد امواج صوتی را در بالادست تولید ‏می کند. اگرچه جریان در جهت گرانش بود ، نوسانات عرضی با دامنه کم و با فرکانس بدون بعد 500 تا 800 در طول رشد قطره تشخیص ‏داده شد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات