طراحی مسیر بهینه مانورهای پهلوگیری خودکار بر اساس یادگیری تقویتی Q و شبکه بندی مکعبی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران ،ایران

3 گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، ایران.

10.22034/jtae.2022.140118

چکیده

در این مقاله با بهره گیری از الگوریتم یادگیری کیو، طراحی مسیر بهینه مانور های فضایی خودکار برای یک ربات فضایی محاسبه و انجام شده است. افزایش روز افزون تعداد ماهواره های ارسال شده برای قرار گیری در مدارهای مختلف حول زمین، طراحی و ساخت سرویس های پشتیبان فضایی را مورد توجه محققین قرار داده است. در این راستا با توجه به پیشرفت های انجام گرفته در علوم رباتیک بهره گیری از ربات های فضایی خودکار به جهت تعمیر و سرویس دهی به ماهواره های آسیب دیده گزینه ای مناسب تلقی می گردد. هدایت، کنترل و ناوبری یک ربات فضایی در فاز های پهلوگیری و اتصال به ماهواره سرویس گیرنده نیازمند دقت بالایی است. به همین جهت در این مقاله با رویکرد سنجش نحوه کارکرد الگوریتم یادگیری کیو در مانورهای فضایی پهلوگیری و اتصال در فضا به وسیله شبیه سازی های کامپیوتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر دقت بالا الگوریتم یادگیری کیو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات