مطالعه اثرات باد بر ایمنی نشست و برخاست هواپیما

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران- خلبان

چکیده

پدیده های مختلف جوی، عامل اصلی و یا حداقل یکی از عوامل موثر در بسیاری از سوانح هوانوردی است. پدیده های آب و هوایی مختلفی از قبیل دما، میدان دید، هوای حاضر، ابرها، فشار و باد، بر ایمنی هوانوردی تاثیرگذار هستند. از میان این عناصر، وضعیت باد در سطح زمین، بیشترین تاثیر را بر پرواز و ایمنی هواپیما و عمدتا درمرحله نشست و برخاست دارد. بر این اساس، در مقاله حاضر به مطالعه اثرات عنصر باد بر ایمنی نشست و برخاست هواپیما در باند فرودگاه پرداخته شده است. بررسی تاثیر وضعیت های مختلف باد بر پرواز هواپیما نشان می دهد که باد جانبی به عنوان تاثیرگذارترین وضعیت باد مطرح است. همچنین تغییرات ناگهانی و لحظه ای باد، می تواند برای هواپیما مخاطره آمیز محسوب شده و باعث افزایش وضعیت از دست رفتن توازن و تعادل هواپیما در حین نشست و برخاست شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات