بررسی اثر زمین در شکل دهی پرتو سیستم ناوبری تنظیم ارتفاع Glide Path

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه صنعتی اراک

2 استادیار مخابرات دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

سیستم تنظیم ارتفاع Glide Path یکی از ابزارهای سیستم ناوبری فرود(ILS) است که وظیفه آن در هنگام فرود هواپیما کمک به یافتن زاویه ارتفاع هواپپما نسبت به باند فرود از طریق ارسال سیگنال‌های رادیویی است. این کار از طریق ارسال دو سیگنال با الگوی خاصی انجام می‌گیرد که نسبت این دو سیگنال در یافتن زاویه ارتفاع به کار می‌آید. رفتارموج الکترومغناطیسی فرستاده‌شده از سیستم و انعکاس آن از زمین باعث بر‌هم‌خوردن الگوی تشعشعی ارسالی می‌شود. مدلسازی این اثر که تحت عنوان اثر زمین شناخته می‌شود در وز‌ن‌دهی و شیفت فاز مناسب سیگنال‌های آنتن‌های ارسال بسیار اهمیت دارد. در این مقاله شکل‌دهی الگوی تشعشعی ارسالی سیستم G/ P با در نظر گرفتن انعکاس زمین مدلسازی دقیق شده است و چند شکل پرتو سیستم واقعی نیز شبیه سازی شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات