مروری بر مطالعات انجام شده بر روی موتور‌ها‌ی رم‌جت‌ و اسکرم‌جت از دیدگاه اگزرژی و انرژی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجو‌ی کارشناسی ارشد / مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

قانون دوم ترمودینامیک و اگزرژی در تحلیل‌های سیستم‌های پیشرانش موضوع مهمی می‌باشد که در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحلیل قانون اول در سیستم‌های پیشرانش هوایی به تنهایی دارای ارزش و اعتبار علمی پایینی بوده و جهت بررسی دقیق یک سیستم باید قانون دوم و اگزرژی نیز مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل ترمودینامیکی موتور‌ها‌ی هوا‌تنفسی ما‌فوق صوت به ویژه موتور‌ها‌ی رم‌جت و اسکرم‌جت با هدف مطالعه بر روی عملکرد آن در دهه‌ اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. در این روش با استفاده از قوانین ترمودینامیکی و تحلیل‌های اگزرژی، موتور‌ها‌ی رم‌جت و اسکرم‌جت به صورت سیستمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و حالت بهینه آنها استخراج می‌گردد. هدف عمده این پژوهش بررسی و ارائه آخرین یافته‌ها‌ی تحقیقاتی در این حوزه با تمرکز بر موتورهای رم‌جت و اسکرم‌جت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات