بررسی اثر فوم های پلیمری و آلومینیومی بر روی رفتار فروریزش سازه‌های مخروطی دودیواره نازک فولادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران

2 گروه مکانیک - دانشکده مهندسی - دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران

4 دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22034/jtae.2022.315909.1214

چکیده

از آنجایی که تاکنون تاثیر فوم های پلیمری و آلومینیومی بر روی ظرفیت جذب انرژی پوسته های مخروطی دو دیواره در معرض بارگذاری فشاری مایل به صورت آزمایشگاهی گزارش نشده است، در این تحقیق تاثیر فوم پلیمری و فوم آلومینیومی بر میزان جذب انرژی این سازه ها در معرض بارگذاری فشاری محوری و مایل نسبت به محور مرکزی جاذب های مخروطی، به روش تجربی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌است. همچنین تاثیر عواملی مانند ابعاد هندسی مخروط‌ها و فاصله بین دیواره‌های مخروط دو دیواره بر روی ظرفیت جذب انرژی این جاذب‌های انرژی مطالعه و بررسی شده است. نتایج نشان داد که در بارگذاری محوری کم کردن فاصله بین دو دیواره تاثیر چندانی در بازده جاذب ندارد ولی افزودن فوم موجب افزایش ظرفیت جذب انرژی جاذب بدون تغییر در بیشینه نیروی قابل تحمل آن می‌شود. در بارگذاری‌های مایل که در زاویه 45 درجه انجام شدند نیز کم کردن فاصله بین دیواره‌‌‌‌‌ها و افزودن فوم باعث افزایش ظرفیت جذب انرژی می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات