پرسش‌های متداول

چگونگی ترتیب نام نویسندگان در مقاله و سامانه

ترتیب نام نویسندگان در متن مقاله و سامانه بارگذاری مقاله باید یکسان باشد.

زمان بررسی اولیه یک مقاله و تناسب موضوع مقاله با محور فصلنامه

بین سه روز تا یک هفته

آیا مشابهت مقالات قبل از فرایند داوری بررسی می شوند؟

مقالات ارسال شده به نشریه علوم و فناوری فضایی به منظور رعایت حق کپی رایت و جلوگیری از سرقت ادبی، قبل از ارسال به داوری توسط نرم افزارهای مشابهت یاب همیاب (مقالات فارسی) و همسانا (مقالات انگلیسی) بررسی می شوند. براساس قانون این نشریه چنانچه نویسنده مقاله ای مرتکب سرقت ادبی شود، مقاله او بررسی نخواهد شد.

زمان فرایند داوری چقدر است؟

اولین پاسخ حداکثر ظرف سه ماه اعلام می شود.

جمع‌بندی نظرات داوران به چه صورت می‌باشد

جمع‌بندی نظرات داوران توسط دبیر تخصصی صورت گرفته و جمع‌بندی و تصمیم گیری نهایی توسط سردبیر و اعضای محترم هیئت تحریریه انجام می‌شود.

شرایط نویسندگان مقاله

الزاماً یکی از نویسندگان مقاله، عضو هیئت علمی و یا پژوهشگر صنعتی با ذکر وابستگی مناسب باشد. هر یک از نویسندگان مقاله اعم از عضو هیئت علمی و غیرهیئت علمی می‌توانند نویسنده مسئول باشند.