نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) یکی از مباحث ویژه در علم مهندسی الکترونیک و مخابرات است و عملکرد صحیح سیستم‌ها منوط به رعایت الزامات مربوط به آن است. این موضوع در سامانه‏های فضایی اهمیت مضاعفی پیدا می‏کند. در این مقاله، بخش اول یک نوشتار دو قسمتی پیرامون مبحث سازگاری الکترومغناطیسی در سامانه‏های فضایی ارائه‌شده است. اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع و لزوم در نظرگرفتن ملاحظات مربوطه از ابتدایی‏ترین فازهای طراحی بیان شده است. همچنین، به حوزه‏های مختلف EMC، از جمله به منابع نویز، روش‌های انتقال نویز و روش‌های ایمن‏سازی در برابر آن اشاره شده است. علاوه‌براین، مهم‌ترین استانداردهای جهانی در حوزه EMC و به‌طور خاص استانداردهای نظامی و فضایی معرفی شده‏اند. در نهایت، اقدامات سیستمی مورد نیاز و ملاحظات و توصیه‏های طراحی در سطح سیستم ارائه شده‏اند. این موارد شامل روش‌ها و ملاحظات زمین‏سازی، مسائل مربوط به حفاظ‏سازی (شیلدسازی)، از جمله اثربخشی حفاظ، پدیدة تشدید، جاذب‌ها و درزبندهای EMC و ملاحظات مربوط به «کابل‌ها و کانکتورها» است.

کلیدواژه‌ها

 
[1]      Leach, R.D. and Alexander, M.B., “Electronic Systems Failures and Anomalies Attributed to Electromagnetic Interference”, NASA Reference Publication 1374, July 1995.
[2]      Harland, D.M. and Lorenz, R.D., Space Systems Failures: Disasters and Rescues of Satellites, Rockets and Space Probes, Springer Praxis, 2005.
[6]      Pierce Jr., J.D., “Electromagnetic Compatibility (EMC) Requirements for Military and Commercial Equipment”, M.Sc. Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2009.
[7]      Military Standard, Electromagnetic Compatibility Requirements for Space Systems, MIL-STD-1541A, 1987.
[8]      Military Standard, Electromagnetic Compatibility and Grounding Requirements for Space System Facilities, MIL-STD-1542B, 1991.
[9]      Space and Missile Systems Center Standard, Electromagnetic Compatability Requirements for Space Equipment and Systems, SMC Standard SMC-S-008, 2008.
[10]   Standard, Electromagnetic Compatibility Requirements for Space Equipment and Systems,AIAA S-121A-2017, 2017.
[11]   ESA Requirements and Standards Division, Space Engineering, Electromagnetic Compatibility, ECSS-E-ST-20-07C, Rev. 1, 2012.
[12]   Engineering Practice Study, Results Of Detailed Comparisons of Individual EMC Requirements and Test ProceduresDelineated in Major National and International Commercial Standards with Military Standard MIL-STD-461E, DoD/Industry Electromagnetic Environmental Effects Standards Committee, 2001.
[13]   Space Engineering Electromagnetic Compatibility Handbook, ECSS-E-HB-20-07A, European Cooperation for Space Standardization, Noordwijk, Netherlands, 2012.
[14]   Electrical Grounding Architecture for Unmanned Spacecraft, NASA-HDBK-4001, Feb 17, NASA Stennis Space Center, Saint Louis, 1998.
[15]   Armstrong, K. “Design Techniques for EMC–Part 4: Shielding”, EMC Compliance Journal, avialeble at: http://www.compliance-club.com/archive/old_archive/990810.htm,  2006-2009.
[16]   Williams, T., “EMC for Product Designers: Fifth Ed.”, Newnes, Elsevier, Boston, 2017.
[17]   Ott, H.W., Electromagnetic Compatibility Engineering, John Wiley & Sons, N ew York, 2009.