نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

سرعت بالای رشد بهره‌برداری از پهپادها، سرمایه‌گذاری‌های دولت‌ها برای توسعة زیرساخت‌های لازم برای گسترش این فناوری، تنوع کاربردها و مزایای حاصل از نتایج عملی استفاده از این فناوری در هر یک از کاربردها، بیانگر جایگاه ویژة این فناوری در آینده است. از سوی دیگر، ویژگی‌های ساختاری و حرکتی این وسایل پرنده موجب شده تا بهره‌برداری از آن‌ها با نگرانی‌های بسیاری در سطح دولتمردان برای حفاظت از دارایی‌ها و امنیت کشورها و در سطح عموم مردم برای حفظ حریم شخصی همراه باشد. در مقابل، فرصت‌هایی که توسعة پهپادها برای دولت‌ها در حوزه‌های مختلف، از جمله اشتغال‌زایی، کاهش هزینه‌ها، مدیریت سوانح و غیره فراهم می‌کند، موجب شده تا برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی برای رفع موانع پیش ‌روی توسعة پهپادها انجام شود. از این‌رو، در این مقاله تلاش می‌شود تا پس از بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی توسعة این فناوری در ایران، روش‌های مطرح برای پاسخ به چالش مدیریت ترافیک پهپادها با جزئیات بررسی شود. 

کلیدواژه‌ها

[1]  Bracken-Roche, C., Lyon, D., Mansour, M.J., Molnar, A., Saulnier, A., and Thompson, S.,  Surveillance Drones: Privacy Implications of the Spread of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in Canada, (Report), Surveillance Studies Centre: Queen’s University, Kingston, UK, 2014.
[2]  Hassanalian, M. and Abdelkefi, A., "Classifications, Applications, and Design Challenges of Drones: A Review",  Aerospace Sciences, Vol. 91, pp. 99-131, 2013.
[3]       Arjomandi, M., Agostino, S., Mammone, M., Nelson, M., and Zhou, T., "Classification of Unmanned Aerial Vehicles", Report for Mechanical Engineering Class, University of Adelaide, Adelaide, Australia, 2006.
[4] Remondino, F., Barazzetti, L., Nex, F., Scaioni, M., and Sarazzi, D., "UAV Photogrammetry for Mapping and 3D Modeling–Current Status and Future Perspectives", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 38, No.1, pp. 22-33, 2011.
[5] Nex, F. and Remondino, F., "UAV for 3D Mapping Applications: A Review", Applied Geomatics, Vol. 6, No. 1, pp. 1-15, 2014.
[7] Jiang, T., Geller, J., Ni, D., and Collura, J., "Unmanned Aircraft System Traffic Management: Concept of Operation and System Architecture", International journal of Transportation Science and Technology, Vol. 5, No. 3, pp. 123-135, 2016. 
[8]  Online Available at: "https://publicapps.caa.co.uk /docs/33/CAP%20722%20Sixth%20Edition%20Marc% 202015 .pdf".
[10] Online Available at: "https://tractica.omdia.com/ newsroom".
[11] Online Available at: "altigator.com/drone-uav-rpa-or-rpas".
[12]  Aderhold, Jon R., G. Gordon, and G. W. Scott., Civil Uses of Remotely Piloted Aircraft, (Report), 1976.
[13]  Wright, C., Rupani, S., Nichols, K., and Chandani, Y. (2018). "What Should You Deliver by Unmanned Aerial Systems", White Paper for JSI Research and Training Institute, Inc., and Llamasoft, 2018.
[14] Tatum, M.C. and Liu, J., "Unmanned Aircraft System Applications in Construction", Procedia Engineering, Vol. 196, pp. 167-175, 2017.
[15] Zhang, C., and Kovacs, J.M., "The Application of Small Unmanned Aerial Systems for Precision Agriculture: a Review", Precision Agriculture,  Vol. 13, No. 6, pp. 693-712, 2012.
[16]  Restas, A., "Drone Applications for Supporting Disaster Management", World Journal of Engineering and Technology, Vol. 3, No. 3, pp. 316-328, 2015.
[17] Online Available at: "http://www.pomsassoc .com/departments-transportation-using-drones-save-money-improve -safety".
[18] Online Available at: "http://www.fermis-project.eu/fermis".
[19] Online Available at: " https://www.ictworks. org/11-amazing-uses-of-drones-in-ict-for-agriculture /Wwu 7bO6FPcc".
[20] Green, D.R. and Gomez. C., "Small-scale Airborne Platforms for Oil and Gas Pipeline Monitoring and Mapping", Proceedings of the Marine and Coastal Environments Conference-San Diego, US, 1998.
[23] Online Available at: "https://www.businessinsi der.com".
[24] Sylvester, G., "E-agriculture in Action: Drones for Agriculture",  Food and Agriculture Organization of the United Nations and International Telecommunication Union, Bangkok, 2018.
[28] Agriculture Statistics of Ministry of Jahad Agriculture, (Report), Vol. 2, 1396 (In Persian).
[29] Online Available at :" frw.ir" (In Persian).
[30] Online Available at: "http://www.euroconsult-ec.com".
[31] Jenkins, D. and Vasigh., B., "The Economic Impact of Unmanned Aircraft Systems Integration in the United States. Arlington, VA: Association of Unmanned Vehicle Systems International", (Report), 2013.
[32] Online Available at: "https://www.cbinsights. com/research/drones-startup-funding".
[33] Baharlou, M., Miremadi, T., Elyasi, M., and Boushehri, A., "Structural-Functional Analysis and Explanation of UAV Innovation Technology In Iran", Journal of Technology Development Management, Vol. 5, No. 4, 1397 (In Persian).
[35]  International Civil Aviation Organization (ICAO), Air Traffic Service (ANNEX11), Montréal, Canada, 2001.
[36] Kopardekar, P., "Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) Concept of Operations", The 16th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, 2016.
[39] Geller, J., Jiang, T., Ni, D., and Collura, J., "Traffic Management for Small Unmanned Aerial Systems (sUAS): Towards the Development of a Concept of Operations and System Architecture", Transportation Research Board 95th Annual Meeting, Washington DC, United States, 2016.
[40] Battiste, V., Dao, A.Q.V., Strybel, T.Z., Boudreau, A., and Wong, Y.K., "Function Allocation Strategies for the Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) System, and Their Impact on Skills and Training Requirements for UTM Operators", IFAC-Papers OnLine, Vol. 49, No. 19, pp. 42-47, 2016.
[41] Global UTM Association. "UAS Traffic Management Architecture", Global UTM Association, 2017.
[42] Idries, A., "Challenges of Developing UAV Applications: A Project Management View", 2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), Dubai, 2015.
[43] Stansbury, R., Wilson, T., and Tanis, W., "A Technology Survey of Emergency Recovery and Flight Termination Systems for Uas", Aerospace Conference and AIAA Unmanned, Unlimited Conference, Seattle, Washington, April 2009.
[45] Online Available at: “https://www.auav.com.au/ articles/drone-types”.
[47] Abid, M.E., "Drones, UAVs, and RPAs: An Analysis of a Modern Technology", B.Sc. Thesis, Worcester Polytechnic Institute, Worcester, Massachusetts , 2014.