نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری،تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی اجمالی اثرات اقتصادی-اجتماعی فعالیت‌های فضایی و سرمایه‌گذاری در صنایع فضایی می‌پردازد. در ابتدا با مرور ادبیات مربوطه، ارزیابی از فواید و مزایای اصلی برنامه‌های فضایی ارائه می‌شود. همچنین، روند فزایندة انتقال فناوری فضایی، تجاری‌سازی و افزایش نقش بخش خصوصی و استارتاپ های فعال صنعت فضایی در سطح اقتصاد کلان نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. گزارش‌ها و آمارهای به دست آمده نشان از رشد و توسعة روزافزون صنعت همراه با افزایش حوزه‌های کاربردی این صنعت می‌باشد. بدین ترتیب، شاهد رشد اشتغال‌زایی و درآمد صنعت فضایی در سال‌های گذشته هستیم. علاوه‌براین، تغییرات اقتصاد کلان ملی و بین المللی نیز اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را در سال‌های گذشته بر این صنعت با افزایش و بعضاً کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و درآمد مجموعة صنعت نشان داده است. در مجموع، روند بازاری گذشته نشان از رشد نسبی این صنعت و اثرگذاری بیشتر این صنعت بر اقتصاد داشته و بیانگر وجود فرصت‌های جدید برای درآمدزایی و اشتغال در این صنعت است.

کلیدواژه‌ها

[4]   Gray, M., “Public Weather Service Value for Money Review: Executive Summary”, UK Met Office, London, 2015.
[5]   EUMETSAT, “The case for EPS/Metop Second Generation: Cost Benefit Analysis - Full Report”, European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, Darmstadt., 2014.
[6]   United Nations Industerial Development Organization (UNIDO), “Technology Transfer Operations, Including Agreement Formulation and Negotiation”, Vienna International Centre, Vienna, Austria, 2004,  Online Available at: https://open.unido.org/assets/data/publications/2004.html.
[7]   Roessner, J.D., “Technology transfer”, In Hill, C. Ed. Science and Technology Policy in US, A Time of Change, Longman, London. 2000.
[8]   OECD, “OECD Science, Technology and Innovation Outlook”, OECD Publishing, Paris, 2016,  Online Available at: http://dx.doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2016-en
[9]   OECD, 2017., “OECD Science, Technology and Innovation Outlook”, OECD Publishing, Paris, 2017.
[10]    Jolly, C. and Olivari., M., “Technology Transfers and Commercialisation in the Space Sector”, OECD Science Technology and Industry Policy Papers., Accepted.
[11]    ESA, “ESA Space Solutions”,  In Presentation Made at the OECD Space Forum/SATTO Group workshop on “Technology Transfers and Commercialisation (TTC) from Space Programmes: Enabling Conditions, Processes and Economic Impacts”,National Centre for Space Studies, Paris,  21 June, 2017.
[12]    Lockney, D., “NASA’s Space Shuttle: Perspectives on Technology Transfer”, AIAA SPACE 2010 Conference & Exposition, Anaheim, California, USA, 2010.
[13]    NASA, “NASA Spinoff Database”, https://spinoff.nasa.gov/database, 2018.
[14]    ESA, Spin-off Successes, BR-152, ESA Publications Division, Noordwijk, Netherlands, 1999, Online Available at: http://www.esa.int/esapub/br/br152/br152e.pdf.
[15]    Szalai, B., Detsis, E., and Peeters., W., “ESA Space Spin-offs Benefits for the Health Sector”, ActaAstronautica, Vol. 80, pp. 1-7, 2012.
[16]    CNES, “Transfert Technologique de l’ Iinnovation Technologique au Marché”, CNES Mag, Centre National D’étudesspatiales, 2014.
[17]    DLR, “DLR Technology for Robot-assisted Surgery”, DLR Technology Marketing news, 21 June, 2016,  Online Available at: http://www.dlr.de/tm/en/desktopdefault.aspx/tabid-7986/14962_read-46838.
[18]    Verbano, C. and Venturini, K., “Technology Transfer in the Italian Space Industry: Organizational Issues and Determinants”, Management Research Review, Vol. 35, No. 3/4, pp. 272-288, 2012.
[19]    Peeters, W.,“Is New Space Lifting Off?”, Prospective Strate´gique, Vol. 45, pp. 60–65, 2016.
[20]    Peeters, W., “Towards a Definition of New Space?”, New Space, Vol. 6, No. 3, pp. 187–190, 2018.
[21]    Abi-Fadel., M. and Peeters, W.A.R.,  “The Role of Incubators in the European New Space Economy”, New Space, Vol. 7, No. 4, pp. 201–207, 2019.
[22]    Buchen, E., “Spaceworks Small Satellite Report: Trends and Market Observations”. In Proceedings of the AIAA/USU Conference on Small Satellites. Logan, Utah, 2015.
[23]    NSR,“Emerging Space Market Analysis”, 2nd Ed., Cambridge, MA: NSR, 2019.
[24]    Bryce, “Start-up Space”. 2019. https://brycetech.com/reports.html.
[25]    Goldman, N.C., Space Policy: An Introduction, Iowa Press, Iowa, USA, 1992.
[26]    Park, J., “Space Technology Transfer and Commercialisation in KARI”, Presentation Made at the OECD Space Forum/SATTO Group Workshop on “Technology Transfers and Commercialisation (TTC) from Space Programmes: Enabling Conditions, Processes and Economic Impacts”,  National Centre for Space Studies, Paris, France, 2017.
[27]    Phan, A., “Technology Transfer and Commercialisation: Canadian Space Agency”, Presentation Made at the OECD Space Forum/SATTO Group Workshop on “Technology Transfers and Commercialisation (TTC) from Space Programmes: Enabling Conditions, Processes and Economic Impacts”, National Centre for Space Studies, Paris, France, 2017.