نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه جامع امام حسین( ع)، تهران ، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران ، ایران

چکیده

آتشزنه‌ها بخش مهمی از موتور هستند که سبب آغازش اشتعال گرین پیشرانه می‌شوند. در موتورهای بزرگ معمولاً از آتشزنه‌های کامپوزیتی تحت عنوان پایروژن استفاده می‌شود. آتشزنه‌های پایروژنی فرمولاسیونی مشابه پیشرانه‌های جامد مرکّب دارند و نرخ سوزش آنها نسبتاً بالا است. در این تحقیق یک نمونة آتشزنة کامپوزیتی بر پایة رزین پلی‌بوتادی‌اِن با انتهای هیدروکسی به‌ روش ریخته‌گری-پخت تهیه شده و در آن اثر افزایش 02/0 درصد ترکیب آلی فلزی دی‌بوتیل‌تین‌دی‌لورات در نقش کاتالیزور پخت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که به‌کارگیری این جزء میزان سختی را حدود 15 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، استحکام کششی به شدت افزایش یافته و درصد ازدیاد طول به مقدار حدوداً 50 درصد کاهش می‌یابد. به‌کارگیری کاتالیزور پخت تأثیر چندانی بر محدودة نرخ سوزش نداشته، ولی نمای فشار را از 353/0 به 383/0 افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of DBTDL Cure Catalyst on Mechanical and Ballistic Properties of a Composite Igniter

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mollaei 1
  • Yahya Ebrahim abadi 2
  • Navvab Fathi 3
  • Mohammad Javad Sotoodeh 4

1 Assitant Professor، Imam Hossein University، Tehran، Iran

2 Ph.D. Student, Islamic Azad University, Rasht Branch.Rasht.Iran

3 M.Sc., Imam Hossein University, Tehran, Iran.

4 M.Sc., Imam Hossein University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Igniters are main sections of motor that initiate the ignition of propellant grain. Large motors usually use pyrogen composite igniters. Pyrogen igniters have similar formulation with solid composite propellants, but their burning rate is relatively high. In this research, a composite igniter, based on hydroxyl terminated poly-butadiene, prepared via cast-cure method and effects of 0.02 percent addition of dibutyltin dilaurate, as an organo-metallic cure catalyst, was investigated. Results show that applying the cure catalyst enhance hardness up to 15%. Tensile stress increases vigorously, but elongation reduces 50%. Applying the cure catalyst has also no significant effects on burning rate, but pressure index increases from 0.353 to 0.383. ‌‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • Igniter
  • Cure Catalyst
  • Dibutyltin Dilaurate
  • Mechanical Properties
  • Burning Rate
[1] Engineering Design Handbook, Military Pyrotechnics Series, part 1, “Theory and Application”, Headquarters, US Army Material Command Pamphlet, AMCP 706-185, 1967.
[2] Sutton, G.P. Rocket Propulsion Elements, 4th Ed., John Wiley & Sons, New York, 1976.
[3] Davenas, A. Solid Rocket Propulsion Technology, Pregamon Press, Oxford, England, 1993.
[4] Apinhapt, P. and Pittayaprasertku, N. “Experimental Investigation on Pyrotechnic Igniter for Solid Rocket Motor”,  The 5th International Conference on Chemical Engineering and Applications (IPCBEE), Singapore, 2014.
[5] Sutton, G.P. and Biblarz, O., Rocket Propulsion Elements, 7th Edition, John Willey & Sons, New York, 2001.
[6] Hoffman, D.M., Hawkins, T.W., Lindsay, G.A., Wardle, R.B., and Manser, G.E., “Clean, Agile Alternative Binders, Additives, and Plasticizers for Propellant and Explosive Formulation”, UCRL-JC-119253, Lawrence Livermore National Lab., California, USA, 1994.
[7] Cailiao, H. “Effect of Bismuth-Containing Catalysts on HTPB Curing Kinetics”, Chinese Journal of Energetic Materials, Vol. 23, No. 6, pp. 568-572, 2015.
[8] Ou, Y., Jiao, Q., Yan, S., and Zhu, Y. “Influence of Bismuth Complex Catalysts on the Cure Reaction of Hydroxyl-terminated Polyether-based Polymer Bonded Explosives”, Centeral European Journal of Energetic Materials, Vol. 15, No.1, pp. 131-149, 2018.
[9] http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics1171.htm
[10] Merran, A.D.,“Polyurethane Binder Systems for Polymer Bonded Explosives”, DSTO-GD-0492, DSTO Defence Science and Technology Organization, Edinburgh, Australia, 2006.
[11] Sax, I. and Lewis, R., Condensed Chemical Dictionary, 11th Ed., Von Nostrand Reinhold, New York, 1987.
[12] Military Standard, “Dibutyltin Dilaurate”, DOD-D-82727 (OS), 1983.
[13] Bina, C.K., Kannan, K.G., and Ninan, K.N., “DSC Study on the Effect of Isocyanates and Catalysts on HTPB Cure Reaction”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 78, 753-760, 2004.