روند اجرایی آزمون ارتعاشات زمینی (GVT) بر روی هواپیماهای پهن پیکر

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار ،گروه مهندسی مکانیک ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران

چکیده

آزمون ارتعاشات زمینی یکی از تست­های استاندارد سازه­ای الزامی برای هواپیماهای مسافری در آستانه تولید است. این آزمون با هدف استخراج مدل تجربی دینامیکی سازة هواپیما اجرا می­شود. فرآیند اجرای این آزمون شامل برنامه­ریزی آزمون، آماده­سازی سازه، داده­برداری و استخراج پارامترهای دینامیک سازه از داده­های تست است. در مطالعه حاضر، روند اجرایی عملی هریک از مراحل تشریح می‌شود. با توجه به ابعاد و پیچیدگی این آزمون، تکنیک­ها، سخت افزارها و نرم افزارهای خاصی مورد نیاز می­باشد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله تجربیات جهانی اجرای این آزمون به اختصار مطرح شده است. در نهایت، چیده­مانی نوعی آزمون ارتعاشات زمینی برای یک هواپیمای پهن پیکر معرفی و تشریح شده است. ‌‌

کلیدواژه‌ها


[1]Ansari, A.R. and  Novinzadeh, A.R.B.,“Designing a Control System for an Airplane Wing Flutter Employing Gas Actuators”, International Journal of Aerospace Engineering, Vol. 2017 , pp. 1-9, 2017.
[2] Salehi, M., “An Overview of the Research on Flight Flutter Testing”, Journal of Technology in Aerospace Engineering, Vol. 1, No. 3, pp. 17-30, 2018 (In Persian).
[3] Federal Aviation Administration (FAA), Federal Aviation Regulations Part. 25: Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes, 2017.
[4] Peeters, B., Climent, H., de Diego, R., Alba, J. Ahlquist, J.R., Carreno, J.M., Hendricx, W., Rega, A., Garcia, G., Deweer, J., and Debille, J., “Modern Solutions for Ground Vibration Testing of Large Aircraft”, ThE 26th International Modal Analysis Conference, Orlando, Florida, USA, 2008.
[5]Harris, C.M. and Piersol, A.G., Harris’ Shock and Vibration Handbook, McGraw Hill Handbooks, New York, USA, 2002.
[6] Ahlquist, J.R., Carreño, J.M., Climent, H., Diego, R., and Alba, J., “Assessment of Nonlinear Structural Response in A400M GVT”, Proceedings of the IMAC-XXVIII, Florida USA, 2010.
[7] Ewins, D.J., “Modal Testing and/or Modal Analysis?”, Proceedings of the Sixth European Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2005, Paris, France, 2005.
[8] Szkudlarek, W., Mizutani, A., Peeters, B., Luczak, M., and Kahsin, M., “Ground Vibration Testing, Finite Element Modeling and Correlation of a Composite Hobby Aircraft”, The 13th International Conference on Aerospace Sciences and Aviation Technology, Cairo, Egypt, 2009.
[9]Giacomin, A.A., Nabarrete, A., Costa, M.C.A., and Digou,T.C., Study on the Soft Suspension Behavior for Aircraft Ground Vibration Test Set-Up, Springer International Publishing, New York, 2019.
[10]Govers, Y., “AIRBUS A350XWB Ground Vibration Testing: Efficient Techniques for Customer Oriented On-site Modal Identification”, International Conference on Noise and Vibration Engineering ISMA2014, Leuven, Belgium, 2014.
[11] NejadEnsan, M. and Wickramasinghe, V., “Methodology for Ground and Flight Vibration Testing of  Light Aircraft”, Canadian Aeronautics and Space Journal, Vol. 60, No. 1, pp. 1-8, 2014.
[13] Brumat, M., Slavič, J., and Boltežar, M., “Spatial Damping Identification in the Frequency Domain- A Theoretical and Experimental Comparison”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 376, pp. 182-193, 2016.
[14] Avitabile, P., Modal Testing: A Practitioner’s Guide, John Wiley & Sons Ltd, New York, 2018.
[15] Lau, J., Debille, J., Peeters, B., Giclais, S., Lubrina, P., Boeswald, M., and Govers, Y., “Advanced Systems and Services for Ground Vibration Testing- Application for Research Test on an Airbus A340-600 Aircraft”, The 15th International Forum on Aeroelasticity and Structgural Dynamics, Paris, France, 2011.
[16] Salehi, M. and Ziaei-rad, S., “Ground Vibration Test (GVT) and Correlation Analysis of an Aircraft Structure Model”, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Engineering, Vol. 18, pp. 65–80, 2007.
[17]Göge, D., Böswald, M., Füllekrug, U., and Lubrina, P., “Ground Vibration Testing of Large Aircraft — State-of-the-art and Future Perspectives”, The 25th International Modal Analysis Conference (IMAC), Orlando, USA, 2007.