نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتــری،پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

در راستای مشاهده خورشید و تحقیقات خورشیدی، تاکنون اقدامات و فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است و هر کدام از آنها، راه را برای فعالیت و پیشرفت علمی بعد از خود هموار نموده است. اکنون با پیشرفت بیشتر علم و فناوری، «مدارگرد خورشیدی» در سال 2019 به سوی خورشید فرستاده خواهد شد. مأموریت اصلی این مدارگرد، بررسی و تحقیق بر روی باد خورشیدی و یا به اصطلاح هوای فضا می‌باشد. این مدارگرد با 10 ابزار سنجش در محل و سنجش از راه دور تجهیز گشته است. این مأموریت برای 7 سال در نظر گرفته شده و دانشمندان امیدوار هستند که به وسیلۀ مدارگرد خورشیدی به پاسخ برخی از سوالاتشان دست یابند.

کلیدواژه‌ها

[1]      Available: [on line],www.raumfahrer.net/ astronomie/sonnensystem/sonne.shtml
[2]      Available: [on line], astronomieimunterricht. jimdo.com/themen/sonne/erforschung-der-sonne/
[3]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun
[4]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun
[5]      Available: [on line],www.raumfahrer.net/ astronomie/sonnensystem/sonne.shtml
[6]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun
[7]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Parker_Solar_Probe
[8]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun
[9]      Available: [on line],www.dlr.de/rd/desktopdefault .aspx/tabid-2448/3635_read-38752
[10]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun
[11]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Stonehenge
[12]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Sunspot
[13]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Sunspot
[14]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Zeeman_effect
[15]   Available: [on line],de.wikipedia.org/wiki/Sonne
[16]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki
[17]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Skylab
[18]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki
[19]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki
[20]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Gravity_assist
[21]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ WIND_(spacecraft)
[22]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Solar_and_Heliospheric_Observatory
[23]   Available: [on line], astronomieimunterricht .jimdo.com/themen/sonne/erforschung-der-sonne/
[24]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Solar_and_Heliospheric_Observatory
[25]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Lagrangian_point
[26]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki
[27]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki /TRACE
[28]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Genesis_(spacecraft)
[29]   Available: [on line],www.raumfahrer.net/ astronomie/sonnensystem/sonne.shtml
[30]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ STEREO
[31]   Available: [on line],de.wikipedia.org/wiki/ Solar_Dynamics_Observatory
[32]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Kuafu_project
[33]   Available: [on line],solar-center.stanford.edu/FAQ/ Qcorona.html
[34]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Parker_Solar_Probe
[35]   Available: [on line],www.dlr.de/rd/de/ desktopdefault.aspx/tabid-2448/3635_read-38752/
[36]   Available: [on line],www.tagesspiegel.de/wissen/ esa-entscheidet-ueber-grosse-weltraummissionen-missionen-fuer-milliarden/9014016.html
[37]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ CHEOPS
[38]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Jupiter_Icy_Moons_Explorer
[39]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Euclid_(spacecraft)
[40]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ LISA_Pathfinder
[41]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Gravitational_wave
[42]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Spacetime
[43]   Available: [on line],www.mps.mpg.de/ sonnenforschung/solar-orbiter
[44]   Available: [on line],www.dlr.de/rd/de/ desktopdefault.aspx/tabid-2448/3635_read-38752/