نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتــری،پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

در راستای مشاهده خورشید و تحقیقات خورشیدی، تاکنون اقدامات و فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است و هر کدام از آنها، راه را برای فعالیت و پیشرفت علمی بعد از خود هموار نموده است. اکنون با پیشرفت بیشتر علم و فناوری، «مدارگرد خورشیدی» در سال 2019 به سوی خورشید فرستاده خواهد شد. مأموریت اصلی این مدارگرد، بررسی و تحقیق بر روی باد خورشیدی و یا به اصطلاح هوای فضا می‌باشد. این مدارگرد با 10 ابزار سنجش در محل و سنجش از راه دور تجهیز گشته است. این مأموریت برای 7 سال در نظر گرفته شده و دانشمندان امیدوار هستند که به وسیلۀ مدارگرد خورشیدی به پاسخ برخی از سوالاتشان دست یابند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solar Orbiter; a Joint Mission of the European Space Agency (ESA) and the US –National Aeronautics and Space Administration (NASA)

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Aliakbari

PhD, Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology، Tehran، Iran

چکیده [English]

So far, many observations have been made about the sun. And the results of each of these studies paved the way for further research. Now with the advent of science and technology, the "solar orbiter" is scheduled to be sent to the Sun in 2019. The main mission of this probe is to investigate the solar wind or so-called air space. The orbiter is equipped with 10 tools.This mission is scheduled for 7 years. Scientists are hoping to answer some of their questions with the solar orbiter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunspots
  • Solar Wind
  • Solare Flare
  • Heliosphere
  • Lagrangian Point
[1]      Available: [on line],www.raumfahrer.net/ astronomie/sonnensystem/sonne.shtml
[2]      Available: [on line], astronomieimunterricht. jimdo.com/themen/sonne/erforschung-der-sonne/
[3]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun
[4]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun
[5]      Available: [on line],www.raumfahrer.net/ astronomie/sonnensystem/sonne.shtml
[6]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun
[7]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Parker_Solar_Probe
[8]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun
[9]      Available: [on line],www.dlr.de/rd/desktopdefault .aspx/tabid-2448/3635_read-38752
[10]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun
[11]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Stonehenge
[12]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Sunspot
[13]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Sunspot
[14]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Zeeman_effect
[15]   Available: [on line],de.wikipedia.org/wiki/Sonne
[16]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki
[17]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Skylab
[18]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki
[19]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki
[20]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Gravity_assist
[21]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ WIND_(spacecraft)
[22]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Solar_and_Heliospheric_Observatory
[23]   Available: [on line], astronomieimunterricht .jimdo.com/themen/sonne/erforschung-der-sonne/
[24]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Solar_and_Heliospheric_Observatory
[25]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Lagrangian_point
[26]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki
[27]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki /TRACE
[28]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Genesis_(spacecraft)
[29]   Available: [on line],www.raumfahrer.net/ astronomie/sonnensystem/sonne.shtml
[30]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ STEREO
[31]   Available: [on line],de.wikipedia.org/wiki/ Solar_Dynamics_Observatory
[32]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Kuafu_project
[33]   Available: [on line],solar-center.stanford.edu/FAQ/ Qcorona.html
[34]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Parker_Solar_Probe
[35]   Available: [on line],www.dlr.de/rd/de/ desktopdefault.aspx/tabid-2448/3635_read-38752/
[36]   Available: [on line],www.tagesspiegel.de/wissen/ esa-entscheidet-ueber-grosse-weltraummissionen-missionen-fuer-milliarden/9014016.html
[37]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ CHEOPS
[38]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Jupiter_Icy_Moons_Explorer
[39]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Euclid_(spacecraft)
[40]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ LISA_Pathfinder
[41]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Gravitational_wave
[42]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Spacetime
[43]   Available: [on line],www.mps.mpg.de/ sonnenforschung/solar-orbiter
[44]   Available: [on line],www.dlr.de/rd/de/ desktopdefault.aspx/tabid-2448/3635_read-38752/