نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

کارشـناس ارشـد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

کامپوزیت­ یا مواد مرکب رده­ای از مواد پیشرفته هستند که در آن­ها از ترکیب مواد ساده به منظور ایجاد موادی جدید با خواص مکانیکی و فیزیکی برتر استفاده شده است. ساختار سازه‌های کامپوزیتی معمولاً از به هم پیوستن اعضا جهت انتقال و تحمل نیروهای وارده حاصل می‌شود. استفاده از مواد مرکب نیازمند درک صحیحی از این مواد می­باشد می­باشد. در این میان محدودیتی برای طراحی و استفاده از این ماده در ساخت قطعات وجود دارد.  اتصالات به علت حساسیت زیاد در برابر انتقال بار، تمرکز تنش و ناهمگونی طرفین اتصال، یکی از مهم­ترین اجزا در سازه‌های کامپوزیتی هستند. اتصالات انواع متفاوتی دارند که هر کدام از این اتصالات دارای نقاط قوت و ضعف می­باشند که با توجه به آن مورد استفاده قرار می­گیرند.

کلیدواژه‌ها

[1] Javidfar, F., Mahmoodi, A., Mirkhani, H., Analysis and Design of Composite Strucrures, Cultural Publishing Ayah Foundation, 2003.
[2] Stuart Milne (2014) Nanocomposites in Aerospace, Available at: https://www.azonano.com/article.aspx? ArticleID=3258 (Accessed: ).
[3] Jawed, A., “Presentation on Composite,” Available: [on Line]: https://www.slideshare.net/aqibjawed/composites-60981354(Accessed), 2016.
[4] Veinthal, Renno. “Application of Materials,” Available: [on line], https://www.ttu.ee/public/s/ Sustainable_Energetics/materials/Applications_of_Materials/Application_of_Materials-Veinthal.pdf
[5] Mohseni Shakib, M., “Analysis & Design of laminate composite structures,” Imam Hossein University, 1993.
[6] Puchała, K., Szymczyk, E. and Jachimowicz, J., “About Mechanical Joints Design in Metal-Composite Structure,” Journal of KONES, Vol.19, 2012, pp. 381-390.
[7] Asgari Mehrabadi, F., Fracture Analysis in Adhesive Composite Material/Aluminum Joints, (Thesis M. Sc.), Tabriz University, 2011.
[8] Soliman, G.N., Adhesive Overlap Joints, Master of Engineering (Hons.) thesis, Department of Civil and Mining Engineering, University of Wollongong, 1995. http://ro.uow.edu.au/theses/2417
[9] Composite Joining and Joints, Available, [on Line]: www.cirmib.ing.unitn.it/Compositi/textbookCOMP/19.pdf (Accessed: ).
[10] Alaattin, A. and Husnu Dirikolu, M., “The effect of stacking sequence of carbon epoxy composite laminates on pinned-joint strength,” Composite Structures, Vol. 62, No. 1 , 2003, pp. 107-111.
[11] Majid, M., Afendi, M., Lieh, W. and Hafizan, K., “Strength of Composites Hybrid Joint” ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 11, No. 1, 2016, pp. 216-221.