نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشـناس ارشـد، پژوهشـکده مـواد و انـرژی اصـفهان، پژوهشـگاه فضایی ایران، اصفهان ، ایران

2 کارشناس ارشـد، پژوهشـکده مواد و انرژی اصفهان، پژوهشگاه فضایی ایران، اصفهان، ایران

3 مربی، پژوهشکده مـواد و انرژی اصفهان، پژوهشگاه فضایی ایران، اصفهان، ایران

4 اسـتادیار، پژوهشـکده مـواد و انرژی اصفهان، پژوهشگاه فضایی ایران ، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های پیش‌رو در ماهواره­ها فرایند کنترل حرارت ماهواره است. وظیفة سیستم کنترل حرارت ماهواره، نگهداری دمای اجزای ماهواره در محدوده­های مجاز در طول مأموریت است. رادیاتورها به عنوان کنترل‌کننده حرارت تولیدی داخل ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجاکه در خلأ تنها راه تبادل حرارت تابش است، لذا پوشش سطح رادیاتورها مهمترین نقش را در این زمینه ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، شرایط محیطی خلأ و مدار ماهواره به شدت سطوح خارجی از جمله سطح رادیاتور را تحت تأثیر قرار می­دهند که از آن جمله می­توان به مواردی چون تابش‌های فرابنفش و ذرات باردار، آلودگی‌ها، ریزشهاب سنگ‌ها و فرسایش اکسیژن اتمی اشاره کرد. این پژوهش با تشریح هر یک از موارد یادشده به تفکیک و بررسی عوامل تأثیرگذار بر انواع پوشش‌های متداول مورد استفاده در سطوح خارجی رادیاتور به منظور راهنمایی و تسهیل در انتخاب پوششی مناسب برای رادیاتور به‌کار رفته در ماهواره‌های مختلف از قبیل ماهواره‌های دانشجویی، ارتباطی- مخابراتی، هواشناسی، رادیویی-تلویزیونی، تحقیقاتی، نظامی و ... می‌پردازد و مقایسه‌ای بین پوشش‌های متداول ماهواره‌های امروزی انجام داده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Choice of Thermal Control Coatings in Satellite Radiators

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Berenjkoub 1
  • Abdellah Fani Sani 2
  • Kamal Borzou Esfahani 3
  • Saeed Asghari 4

1 M. Sc. Departement of Institute of Materials and Energy of Isfahan, Iran Space Research Institute. Esfahan، Iran

2 M. Sc., Departement of Institute of Materials and Energy of Isfahan, Iran Space Research Institute.Esfahan، Iran

3 Educator, Departement of Institute of Materials and Energy of Isfahan, Iran Space Research Institute ، Esfahan، Iran

4 Assistant professor, Department of Institute of Materials and Energy of Isfahan, Iran Space Research Institute.Esfahan، Iran .

چکیده [English]

One of the challenges facing satellites is the satellite thermal control process. The mission of the satellite thermal control system is maintaining the temperature of the satellite's components in the permitted temperature range during the satellite mission. Because the radiation is the only way to exchange heat in vacuum, so the surface coating of the radiators plays the most important role in this field. On the other hand, the environmental conditions of the vacuum and the satellite orbit strongly affect the external surfaces, including the radiator surface, such as ultraviolet radiation and charged particles, contamination, micrometeoroids and the erosion of atomic oxygen. This research aims to guide and facilitate the selection of radiator coating for satellites with various missions, such as student satellites, Telecommunication, Weather, radio-television, research, military, etc. To fully examine the role of factors Effect on the radiator coating and the comparison between the current coatings of modern satellites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control Coatings
  • Satellite Radiators
  • Selection of Radiator Coating
[1]  Semprimoschnig, Dr. Christopher .O. A. "Challenges for Components/Materials in the Space Environment, European Space Agency (Esa)." European Space Research and Technology Centre (ESTEC), 2008.
[2]  Dunn, Barrie D. "Metallurgical Assessment of Spacecraft Parts and Materials." Simon & Schuster Ltd, Wolsey House, Wolsey Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP 2 4 SS, UK, 1989. 363, 1989.
[3]  Glicklin, Max Jay. "Development of a Ground Based Atomic Oxygen and Vacuum Ultraviolet Radiation Simulation Apparatus." 2012.
[4]  Karam, Robert D. Satellite Thermal Control for Systems Engineers. Vol. 181: Aiaa, 1998.
[5]  Gilmor, DG. "Spacecraft Thermal Control Handbook. Vol. 1. Fundamental Technologies." El Segundo, California, Aerospace Press, 2002.
[6]  Narcisi, RS. "Quantitative Determination of the Outgassing Water Vapor Concentrations Surrounding Space Vehicles from Ion Mass Spectrometer Measurements." Advances in Space Research 2, no. 10, 1982, 283-286.
[7]    Macdonald, Malcolm and Viorel Badescu. The International Handbook of Space Technology: Springer, 2014.
[8]    Kutz, Myer. Handbook of Environmental Degradation of Materials: William Andrew, 2005.
[9]    "Kompozit" www.kompozit-mv.ru, 2017.
[10]"Map" www.map-space.com, 2017.
[11] Agency, European Space. "Data for Selection of Space Materials and Processes." ECSS-Q-70-71A,  2004.
[12] Booth, RE and JE Stoyack. "Thermal Control Coating Selection and Verification for the Space Station Freedom." A IAA Paper 2, no. 169, 1992: 1-13.
[13] Harada, Yoshiro and Mukund Deshpande. Requalification of White Thermal Control Coatings. DTIC Document, 1994.
[14] Kauder, Lonny. "Spacecraft Thermal Control Coatings References," 2005.