بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب پوشش‌های مناسب برای زیرسامانه کنترل حرارت ماهواره

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشـناس ارشـد، پژوهشـکده مـواد و انـرژی اصـفهان، پژوهشـگاه فضایی ایران، اصفهان ، ایران

2 کارشناس ارشـد، پژوهشـکده مواد و انرژی اصفهان، پژوهشگاه فضایی ایران، اصفهان، ایران

3 مربی، پژوهشکده مـواد و انرژی اصفهان، پژوهشگاه فضایی ایران، اصفهان، ایران

4 اسـتادیار، پژوهشـکده مـواد و انرژی اصفهان، پژوهشگاه فضایی ایران ، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های پیش‌رو در ماهواره­ها فرایند کنترل حرارت ماهواره است. وظیفة سیستم کنترل حرارت ماهواره، نگهداری دمای اجزای ماهواره در محدوده­های مجاز در طول مأموریت است. رادیاتورها به عنوان کنترل‌کننده حرارت تولیدی داخل ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجاکه در خلأ تنها راه تبادل حرارت تابش است، لذا پوشش سطح رادیاتورها مهمترین نقش را در این زمینه ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، شرایط محیطی خلأ و مدار ماهواره به شدت سطوح خارجی از جمله سطح رادیاتور را تحت تأثیر قرار می­دهند که از آن جمله می­توان به مواردی چون تابش‌های فرابنفش و ذرات باردار، آلودگی‌ها، ریزشهاب سنگ‌ها و فرسایش اکسیژن اتمی اشاره کرد. این پژوهش با تشریح هر یک از موارد یادشده به تفکیک و بررسی عوامل تأثیرگذار بر انواع پوشش‌های متداول مورد استفاده در سطوح خارجی رادیاتور به منظور راهنمایی و تسهیل در انتخاب پوششی مناسب برای رادیاتور به‌کار رفته در ماهواره‌های مختلف از قبیل ماهواره‌های دانشجویی، ارتباطی- مخابراتی، هواشناسی، رادیویی-تلویزیونی، تحقیقاتی، نظامی و ... می‌پردازد و مقایسه‌ای بین پوشش‌های متداول ماهواره‌های امروزی انجام داده است.  

کلیدواژه‌ها


[1]  Semprimoschnig, Dr. Christopher .O. A. "Challenges for Components/Materials in the Space Environment, European Space Agency (Esa)." European Space Research and Technology Centre (ESTEC), 2008.
[2]  Dunn, Barrie D. "Metallurgical Assessment of Spacecraft Parts and Materials." Simon & Schuster Ltd, Wolsey House, Wolsey Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP 2 4 SS, UK, 1989. 363, 1989.
[3]  Glicklin, Max Jay. "Development of a Ground Based Atomic Oxygen and Vacuum Ultraviolet Radiation Simulation Apparatus." 2012.
[4]  Karam, Robert D. Satellite Thermal Control for Systems Engineers. Vol. 181: Aiaa, 1998.
[5]  Gilmor, DG. "Spacecraft Thermal Control Handbook. Vol. 1. Fundamental Technologies." El Segundo, California, Aerospace Press, 2002.
[6]  Narcisi, RS. "Quantitative Determination of the Outgassing Water Vapor Concentrations Surrounding Space Vehicles from Ion Mass Spectrometer Measurements." Advances in Space Research 2, no. 10, 1982, 283-286.
[7]    Macdonald, Malcolm and Viorel Badescu. The International Handbook of Space Technology: Springer, 2014.
[8]    Kutz, Myer. Handbook of Environmental Degradation of Materials: William Andrew, 2005.
[9]    "Kompozit" www.kompozit-mv.ru, 2017.
[10]"Map" www.map-space.com, 2017.
[11] Agency, European Space. "Data for Selection of Space Materials and Processes." ECSS-Q-70-71A,  2004.
[12] Booth, RE and JE Stoyack. "Thermal Control Coating Selection and Verification for the Space Station Freedom." A IAA Paper 2, no. 169, 1992: 1-13.
[13] Harada, Yoshiro and Mukund Deshpande. Requalification of White Thermal Control Coatings. DTIC Document, 1994.
[14] Kauder, Lonny. "Spacecraft Thermal Control Coatings References," 2005.