نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتـری، پژوهشـگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

با شروع جنگ سرد و آغاز رقابت فضایی بین دو قطب ابرقدرت آن زمان (آمریکا و شوروی) و برای دستیابی به برتری و قدرت بیشتر، بشر به فضا راه یافت و توانست قدم بر روی کرۀ ماه بگذارد و ایستگاه‌‌های فضایی را جهت زندگی و پژوهش در فضا بنا نماید. البته این راه با خود چالش‌‌های زیادی را برای بشر به همراه داشت: رخداد فاجعه‌‌های ناگوار و از دست دادن جان‌‌ها در این راه، مواجه شدن با شکست‌‌ها در حین مأموریت‌ها، مشکلات دستیابی به فناوری ساخت موشک‌ها، غلبه بر مشکلات عبور از جو زمین، مشکلات ارسال موجود زنده به فضا و نیز سالم بازگرداندن مجدد آن موجود زنده بر روی زمین، دستیابی به ابزار و سفینه‌‌هایی که منجر به باقی گذاردن زباله در فضا نشوند، تنها بعضی از چالش‌‌هایی هستند که بشر در راه رفتن به فضا با آن‌ها روبرو گردیده است. اکنون انسان‌ها در صدد استفاده از ماه بعنوان پایگاهی می‌باشند تا بعد‌ها از آن برای رسیدن به مریخ استفاده نمایند. امروزه فناوری و دانش مربوط به فضا و نیز اعزام انسان به فضا دیگر تنها در انحصار دو ملت ابرقدرت آن زمان نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

[1]Available, [online]: https://de.wikipedia.org/wiki/ Bemannte_Raumfahrt
[2] Available, [online]: https://en.wikipedia.org/ wiki/ Space_Race
[3]Available, [online]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Project_Mercury
[4] Available, [online]: https://en.wikipedia. org/ wiki/ Laika
[5]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[6]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[7] Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[8]Available, [online]: https://en.wikipedia.org/wiki/ Voskhod_ %28spacecraft%29
[9]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[10]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung /bemannte_raumfahrt/index.html
[11]Available, [online]: https://www.deutschlandfunk. de/sergej-koroljow-mit-ihm-ist-die-sowjetische-raumfahrt.871.de.html? dram:article_id=342241
[12]https://www.planet-wiss Available, [online]: en.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[13]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[14]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[15]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/astronaut/astronaut- katastrophen-100.html
[16]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/astronaut/astronaut-katastrophen-100.html
[17]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/astronaut/astronaut-katastrophen-100.html
[18]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de/ technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[19]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de technik/ weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[20]Available, [online]: https://www.planet-wissen.de /technik/weltraumforschung/bemannte_raumfahrt/index.html
[21]Available, [online]:  https://de.wikipedia.org/wiki/ Bemannte_Raumfahrt
[22]Available, [online]:  www.astronautix.com/h/ hermes.html
[23]Available, [online]: http://www.esa.int/Our_ Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/The_European_Space_Exploration_Programme_Aurora
[24]Available, [online]: https://www.raumfahrer.net/ news/ raumfahrt/18062012174903.shtml
[25]Available, [online]: https://de.wikipedia.org/wiki/ Bemannte_Raumfahrt
[26] Available, [online]: http://gadgetnews.net/127700/
[27] Available, [online]: http://gadgetnews.net/204937/
[28]www.planet-wissen.de/natur/weltall/mond/ pwieeuropaszukunftimweltraum 100.html
[29]Available, [online]: www.fr.de/wissen/ astronomieraumfahrt/raumfahrt-nasa-astronauten-koennten-2020-auf-dem-mond-landen-a-784404
[30]Available, [online]: www.zdf.de/nachrichten/heute/ bemannte-raumfahrt-trump-bejubelt--nasa-comeback-100.html.
[31]Available, [online]: https://www.zdf.de/nachrichten/ heute/bemannte-raumfahrt-trump-bejubelt--nasa-comeback-100.html