نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران.

3 استادیار، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

چکیده

افزایش ارتفاع مداری و جرم محموله ماهواره­برها، علاوه بر چند مرحله­ای کردن ماهواره­برها، نیازمند استفاده از سامانه­های پیشرانش قویتر می‌باشد. یکی از روش­های متداول جهت تأمین پیشرانة مورد نیاز هر مرحله، چیدمان مناسب چند موتور در کنار یکدیگر است، تا بدین ترتیب نیروی پیشران لازم برای انجام ماموریت فراهم شود. هدف کلی این مقاله، ارائة نتایجِ یک مطالعة آماری صورت گرفته میان پارامترهای جرمی انرژتیکی و سیستمی ماهواره­برها و موشک­های کشورهایی است که از موتورهای کلاستر شده یا چند­محفظه­ای، در سامانة پیشرانش پرتابگرهای خود استفاده کرده­اند. استخراج نمودارهای نیروی پیشران، نیروی پیشران به وزن، ایمپالس وی‍ژه، فشار محفظة این موتورها و بررسی نوع سامانه فشارگذاری مخازن، سیستم کنترل بردار پیشران و غیره، امکان مقایسة پارامترهای جرمی- انرژتیکی و مشخصات سیستمی سامانه­های پیشرانش را تسهیل می­نماید. نتایج نشان می‌دهد که راندمان سرعت مشخصة سیستم تزریق مایع-گاز برای هر دو نوع مولفة پیشران کروسین و هیدروژنِ مایع بیشتر از سیستم تزریق مایع- مایع است که حاکی از برتری پیشران­های قابل ذخیره در مقایسه با پیشران­های تبریدی است. از طرف دیگر، فشار محفظة موتورهای سیکل باز با پیشران قابل ذخیره بیشتر از موتورهای با پیشران­های تبریدی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

[1]  Amiri, N. and Eatedali, S., "Investigation on Liquid Propellant Engines and Turbopumps", The 1st Conference of Mechanical and Mechtronic Engineering, Shahre kord, Iran, 1395.
[2]  Wilkinson, J. and Watt, D., "Review of Demilitarization and Disposal Techniques for Munitions and Related Materials", MSIAC/NATO/PfP, 2006.
[3]  Miller, P.L., "Fluid Jet Evolution and Application for the Demilitarization of Ordnance", The 6th NDIA Global Demilitarization Symposium, Ma, 1998.
[4]  Linshu, H., Ballistic Missiles and Launch Vehicles Design, Beijing Aerospace University, China, 2002.
[5]  Force, J.A., "Test and Evaluation Guideline for Liquid Rocket Engines", Joint Army Navy NASA Air Force Liquid Propulsion Subcommittee Test Practices and Standard Panel, USA, 2011.
[6]  Wu, J., "Liquid-Propellant Rocket Engines Health-Monitoring—aSurvey", ActaAstronautica, Vol. 56, No. 3, pp. 347-356, 2005.
[7]  Ghanbari, S., Karimian, A., and Hashemipour, A.A., "A Simple Say to Calculate the Performance and Energy Efficiency of a Liquid Rocket Engine Turbopumps", Scientific J. Energetic Materials, Vol. 7, No. 2, pp 51-60, 2011 (In Persian).
[8]  Tokaty, G.A., "Soviet Rocket Technology", Tech. and Culture, Vol. 4, No. 4, pp. 515-528, 1963.
[9]  Nagy, E. "Soviet Rocket and Rocket Engines", NTRS Reports, 1967.
[10] Mattingly, J.D., Elements of Propulsion: GasTurbines and Rockets, AIAA Education Series, 2006.
[11] Pingxin, H. and Ningchang Z., "Technical Issues Related to Propulsion Systems for Launch Vehicles", J. Propulsion and Power, Vol.14, No.5, pp. 117-129, 1998.
[12]Huzel, D.K., Modern Engineering for Design of Liquid Propellant Rocket Engines, AmericanInstitute of Aeronautics and Astronautics, 1992.
[13] Sutton, G.P, History of Liquid Propellant Rocket Engines, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006.
[14] Isakowitz, S.J., Hopkins, JR.J.P., and Hopkins, J.B., International Reference Guideto Space Launch Systems, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1999.
Available, [on line]: http:// www.astronautix.com/