کاربرد ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک در تخلیة تنش

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، تهران ، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی فناوری هیدرودینامیک مغناطیسی در ایجاد زلزله‌های مصنوعی است. ‌‌برای این منظور، ابتدا به امکان بیان مکانیزم الکتروجنبشی برای زلزله‌های مصنوعی پرداخته شده است. ‌‌سپس، عملکرد سیستم ایجاد این زلزله‌ها و تأثیر آن با استفاده از این فناوری بررسی شده است. ‌‌همچنین، کاربرد این نوع زلزله‌های مصنوعی تشریح شده است. ‌‌در ادامه، با استفاده از تجربیات میدانی و آزمایشگاهی، به نتایجی درخصوص تخلیه تنش‌های تکتونیکی با پالس‌های الکتریکی پرقدرت برای کاهش خطرات زلزله اشاره شده است. ‌‌پس از آن، این فناوری و نحوه عملکرد آن توصیف و در ادامه مقدار تنش‌های تکتونیکی پوستة زمین و تخلیه آن‌ها با استفاده از ژنراتور قدرت بالای هیدرودینامیک مغناطیسی و یافتن گسل‌های جدید اندازه‌گیری شده است. ‌‌در انتها، نمونه‌ای از ایجاد زلزله مصنوعی با استفاده از این روش توصیف و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Qadiri Miandehi, M.S., Design and Calculation of a Magnetohydrodynamic Generator with 20 kw Power,(M. ‌‌Sc. ‌‌Thesis), Iran University of Science and Technology, Iran, 1995 (In Persian). ‌‌
[2] Gourdine, M.C., On Magnetohydrodynamic Flow over Solids, Ph.‌‌D. ‌‌Dissertation, California Institute of Technology, 1960. ‌‌
[3] Panchenko, V. ‌‌P. ‌‌, The Principle of Operation and the Definition of MHD Converters. ‌‌Features, Advantages and Disadvantages, 1995 (In Russian). ‌‌
[4] Tarasov N.‌‌T. ‌‌, Tarasova N.‌‌V., ‌‌"Spatial-Temporal Structure of Seismicity of the North Tien Shan and Its Change under Effect of High Energy Electromagnetic Pulses", Annals of Geophysics, Vol. ‌‌47, No. ‌‌1, pp 199-212, 2004. ‌‌
[5] Cyr, G., ‌‌Glover, P.W.‌‌J. ‌‌and Novikov, V.‌‌, "Can an Electro-kinetic Mechanism Explain Artificial Earthquakes?", Geophysical Research Abstracts, Vol. ‌‌12, EGU2010-2526, Vienna, May 2-7, 2010. ‌‌
[6] Avagimov, A.‌‌A. ‌‌, Tarasov, N.‌‌T.‌‌, and ‌‌Zeigarnik, V.‌‌A., "The Use of MHD Generators for Reduction of Earthquake Danger", IUGG99, Birmingham, England, 1999. ‌‌
[7] Zeigarnik, V. ‌‌A.‌‌, Novikov, V. ‌‌A.‌‌, Avagimov, A.A., Tarasov, N.‌‌T., and Bogomolov, L.M. ‌‌, "Discharge of Tectonic Stresses in the Earth Crust by High–Power Electric Pulses for Earthquake Hazard Mitigation", The 2nd International Conference on Urban Disaster Reduction, Taipei, Taiwan, November 27–29, 2007. ‌‌