نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، تهران ، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی فناوری هیدرودینامیک مغناطیسی در ایجاد زلزله‌های مصنوعی است. ‌‌برای این منظور، ابتدا به امکان بیان مکانیزم الکتروجنبشی برای زلزله‌های مصنوعی پرداخته شده است. ‌‌سپس، عملکرد سیستم ایجاد این زلزله‌ها و تأثیر آن با استفاده از این فناوری بررسی شده است. ‌‌همچنین، کاربرد این نوع زلزله‌های مصنوعی تشریح شده است. ‌‌در ادامه، با استفاده از تجربیات میدانی و آزمایشگاهی، به نتایجی درخصوص تخلیه تنش‌های تکتونیکی با پالس‌های الکتریکی پرقدرت برای کاهش خطرات زلزله اشاره شده است. ‌‌پس از آن، این فناوری و نحوه عملکرد آن توصیف و در ادامه مقدار تنش‌های تکتونیکی پوستة زمین و تخلیه آن‌ها با استفاده از ژنراتور قدرت بالای هیدرودینامیک مغناطیسی و یافتن گسل‌های جدید اندازه‌گیری شده است. ‌‌در انتها، نمونه‌ای از ایجاد زلزله مصنوعی با استفاده از این روش توصیف و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Magnetohydrodynamics Technology and It's Application in Tension Drain

نویسندگان [English]

  • Fathollah Ommi 1
  • Kouros Nekoufar 2

1 Professor, Department of Mechnanical Enginnering, Tarbiat Modares University y, Tehran.Iran

2 Assistant Professor, Islamic Azad University of Chalu. Tehran. Iran

چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the magnetohydrodynamics technology in creating artificial earthquakes. For this purpose, the possibility of expressing the electronegative mechanism for artificial earthquakes is first discussed. Then, the mechanism of such earthquakes and their impact, using this technology has been investigated. Also, application of these artificial earthquakes is described. As follows, using field and laboratory experiments, the results of tectonic tensions with high power pulses to reduce earthquake hazards have been addressed. Subsequently, the description of this technology and its mechanism and further the measurement of the tectonic stresses of the earth's crust and its evacuation, using a magnetohydrodynamic high power generator, have been made. Finally, an example of the creation of an artificial earthquake is mentioned and examined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetohydrodynamics
  • Artificial Earthquake
  • Tectonic Stress
  • Fault
[1] Qadiri Miandehi, M.S., Design and Calculation of a Magnetohydrodynamic Generator with 20 kw Power,(M. ‌‌Sc. ‌‌Thesis), Iran University of Science and Technology, Iran, 1995 (In Persian). ‌‌
[2] Gourdine, M.C., On Magnetohydrodynamic Flow over Solids, Ph.‌‌D. ‌‌Dissertation, California Institute of Technology, 1960. ‌‌
[3] Panchenko, V. ‌‌P. ‌‌, The Principle of Operation and the Definition of MHD Converters. ‌‌Features, Advantages and Disadvantages, 1995 (In Russian). ‌‌
[4] Tarasov N.‌‌T. ‌‌, Tarasova N.‌‌V., ‌‌"Spatial-Temporal Structure of Seismicity of the North Tien Shan and Its Change under Effect of High Energy Electromagnetic Pulses", Annals of Geophysics, Vol. ‌‌47, No. ‌‌1, pp 199-212, 2004. ‌‌
[5] Cyr, G., ‌‌Glover, P.W.‌‌J. ‌‌and Novikov, V.‌‌, "Can an Electro-kinetic Mechanism Explain Artificial Earthquakes?", Geophysical Research Abstracts, Vol. ‌‌12, EGU2010-2526, Vienna, May 2-7, 2010. ‌‌
[6] Avagimov, A.‌‌A. ‌‌, Tarasov, N.‌‌T.‌‌, and ‌‌Zeigarnik, V.‌‌A., "The Use of MHD Generators for Reduction of Earthquake Danger", IUGG99, Birmingham, England, 1999. ‌‌
[7] Zeigarnik, V. ‌‌A.‌‌, Novikov, V. ‌‌A.‌‌, Avagimov, A.A., Tarasov, N.‌‌T., and Bogomolov, L.M. ‌‌, "Discharge of Tectonic Stresses in the Earth Crust by High–Power Electric Pulses for Earthquake Hazard Mitigation", The 2nd International Conference on Urban Disaster Reduction, Taipei, Taiwan, November 27–29, 2007. ‌‌