نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

باتوجه به افزایش درخواست کشورها برای ارسال ماهوارة مخابراتی به مدار زمین آهنگ و بهره‌برداری از منابع مدار-فرکانس، حفظ این منابع برای کشورها امری ضروری است. اتوبوس فضایی در واقع یک ماهوارة مخابراتی زمین آهنگ با مأموریت مانور مداری به جهت حفظ امتیاز مدار-فرکانس کشور است. در این مقاله طراحی آماری به روش مطا (مدل طراحی آماری) در سطح سیستم جهت استخراج مشخصات سیستمی برای ماهواره با پیشرانش الکتریکی و شیمیایی انجام شده است. همچنین، تحلیل مدار برای این ماهواره مخابراتی با پیشرانش‌های الکتریکی و شیمیایی به طور مجزا انجام شده و نتایج حاصل از تحلیل و مقایسة بکارگیری این دونوع سیستم پیشرانش برای اتوبوس فضایی ارائه شده است. در پایان امکان‌پذیری این ایده با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته مورد بحث و جمع‌بندی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Communication Space Bus in GEO

نویسندگان [English]

  • Alireza Amirkhani 1
  • Mehran Mirshams 2

1 M.Sc. Student. Department of Aerospace Engineering, Khajeh Nasir Toosi University of echnology, , Tehran, Iran.

2 Associate Professor. Department of Aerospace Engineering, Khajeh Nasir Toosi University of Technology. Tehran, Iran.

چکیده [English]

Considering increased demand for launching satellites into geostationary orbit and use of orbit-spectrum resources, preserving these resources is essential. Space bus is a communication satellite in GEO with orbital maneuvering mission to maintain the orbit-spectrum concession. In this paper, statistical design is performed with SDM method at the system level to derive system specifications for satellites with electric and chemical propulsions. Orbital analysis for this communication satellite with electric and chemical propulsions has also been performed separately and the results of the analysis and comparison of the use of these two types of propulsion systems for space bus are presented. Finally, the feasibility of this idea and its results are reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Bus
  • Satellite Communication
  • Statistical Design
  • Orbit Analysis
  • Orbital Maneuvering
[1]   Vallado, D.A., Fundamentals of Astrodynamics and Applications, Springer Science & Business Media, Berlin, 2001.‏
[2] “UCS Satellite Database”, eoPortal, https://www. ucsusa.org/resources/satellite-database, 2021.
[3]   “Introduction to Satellite-Frequency Orbit”, eoPortal, https://www.isa.ir/files/site1/rasoolzade_5c62d/files.pdf, 2018 (In Persian).
[4] Mirshams, M., Zabihian, A.R., and Zabihian, E., “Statistical Design Model and Telecommunication Satellites Subsystems”, The 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), Istanbul, Turkey, 2013.
[5] Mirshams, M., Zabihian, E., and Zabihian, A.R.,  “Statistical Model of Power Supply Subsystem Satellite”, The 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), Istanbul, Turkey, 2013.
[6] Zabihian, E., Zabihian, A.R., and Mirshams, M., “Statistical Design Model (SDM) of Power Supply and Communication Satellite Subsystems”, The 40th International Conference on COSPAR, Moscow, Russia, 2014.
[7] Mirshams, M., Zabihian, E., and Zabihian, A.R., “Statistical Design Model (SDM) of Communication Satellites”, The 7th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), Istanbul, Turkey, 2015.
[8] Mirshams, M. and Zabihian, E., “Fast Determination of System Specifications of Geo Communication Satellites”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 2, pp. 404-412, 2017 (In Persian).
[9] Aghajani, Z., “GEO Communication Satellite Engineering Design Code”, M.Sc. Thesis, Department of Aerospace Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran, 2016 (In Persian).
[10]  Curtis, H.D., Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford,  2013.‏
[11] Brown, C.D., Spacecraft Mission Design, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, Virginia, USA, 1998.
[12] “Sea Launch User's Guide”, eoPortal, https://www. ucsusa.org/resources/satellite-database, 2020.
[13] “GSLV User's Guide”, eoPortal, https://www. isro.gov.in/sites/default/files/flipping_book/GSLV-F08_GSAT6A/files/assets/common/downloads/ GSLVF08GSAT6A.pdf, 2020.
[14] Wertz, J.R., Orbit and Constellation Design and Management, Microcosm Press, Cleveland, Ohio, USA, 2001.‏
[15] Fortescue, P., Swinerd, G., and Stark, J., Spacecraft Systems Engineering, John Wiley & Sons, New York, USA, 2011.‏
[16] Goebel, D.M., “Evaluation of 25-cm XIPS Thruster Life for Deep Space Mission Applications”, The 31st Int. Electric Propulsion Conf., Ann Arbor, Michigan,USA, 2009.