نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

باتوجه به افزایش درخواست کشورها برای ارسال ماهوارة مخابراتی به مدار زمین آهنگ و بهره‌برداری از منابع مدار-فرکانس، حفظ این منابع برای کشورها امری ضروری است. اتوبوس فضایی در واقع یک ماهوارة مخابراتی زمین آهنگ با مأموریت مانور مداری به جهت حفظ امتیاز مدار-فرکانس کشور است. در این مقاله طراحی آماری به روش مطا (مدل طراحی آماری) در سطح سیستم جهت استخراج مشخصات سیستمی برای ماهواره با پیشرانش الکتریکی و شیمیایی انجام شده است. همچنین، تحلیل مدار برای این ماهواره مخابراتی با پیشرانش‌های الکتریکی و شیمیایی به طور مجزا انجام شده و نتایج حاصل از تحلیل و مقایسة بکارگیری این دونوع سیستم پیشرانش برای اتوبوس فضایی ارائه شده است. در پایان امکان‌پذیری این ایده با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته مورد بحث و جمع‌بندی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1]   Vallado, D.A., Fundamentals of Astrodynamics and Applications, Springer Science & Business Media, Berlin, 2001.‏
[2] “UCS Satellite Database”, eoPortal, https://www. ucsusa.org/resources/satellite-database, 2021.
[3]   “Introduction to Satellite-Frequency Orbit”, eoPortal, https://www.isa.ir/files/site1/rasoolzade_5c62d/files.pdf, 2018 (In Persian).
[4] Mirshams, M., Zabihian, A.R., and Zabihian, E., “Statistical Design Model and Telecommunication Satellites Subsystems”, The 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), Istanbul, Turkey, 2013.
[5] Mirshams, M., Zabihian, E., and Zabihian, A.R.,  “Statistical Model of Power Supply Subsystem Satellite”, The 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), Istanbul, Turkey, 2013.
[6] Zabihian, E., Zabihian, A.R., and Mirshams, M., “Statistical Design Model (SDM) of Power Supply and Communication Satellite Subsystems”, The 40th International Conference on COSPAR, Moscow, Russia, 2014.
[7] Mirshams, M., Zabihian, E., and Zabihian, A.R., “Statistical Design Model (SDM) of Communication Satellites”, The 7th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), Istanbul, Turkey, 2015.
[8] Mirshams, M. and Zabihian, E., “Fast Determination of System Specifications of Geo Communication Satellites”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 2, pp. 404-412, 2017 (In Persian).
[9] Aghajani, Z., “GEO Communication Satellite Engineering Design Code”, M.Sc. Thesis, Department of Aerospace Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran, 2016 (In Persian).
[10]  Curtis, H.D., Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford,  2013.‏
[11] Brown, C.D., Spacecraft Mission Design, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, Virginia, USA, 1998.
[12] “Sea Launch User's Guide”, eoPortal, https://www. ucsusa.org/resources/satellite-database, 2020.
[13] “GSLV User's Guide”, eoPortal, https://www. isro.gov.in/sites/default/files/flipping_book/GSLV-F08_GSAT6A/files/assets/common/downloads/ GSLVF08GSAT6A.pdf, 2020.
[14] Wertz, J.R., Orbit and Constellation Design and Management, Microcosm Press, Cleveland, Ohio, USA, 2001.‏
[15] Fortescue, P., Swinerd, G., and Stark, J., Spacecraft Systems Engineering, John Wiley & Sons, New York, USA, 2011.‏
[16] Goebel, D.M., “Evaluation of 25-cm XIPS Thruster Life for Deep Space Mission Applications”, The 31st Int. Electric Propulsion Conf., Ann Arbor, Michigan,USA, 2009.