نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران ،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی هو افضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران.

چکیده

در این مقاله با بهره‌گیری از الگوریتم یادگیری کیو، طراحی مسیر بهینه مانور‌های فضایی خودکار برای یک ربات فضایی محاسبه و انجام شده است. افزایش روزافزون تعداد ماهواره‌های ارسال شده برای قرار گیری در مدارهای مختلف حول زمین، طراحی و ساخت سرویس‌های پشتیبان فضایی را مورد توجه محققین قرار داده است. در این راست، ابا توجه به پیشرفت‌های انجام گرفته در علوم رباتیک بهره‌گیری از ربات‌های فضایی خودکار به جهت تعمیر و سرویس‌دهی به ماهواره‌های آسیب دیده گزینه‌ای مناسب تلقی می‌شود. هدایت، کنترل و ناوبری یک ربات فضایی در فاز‌های پهلوگیری و اتصال به ماهواره سرویس‌گیرنده نیازمند دقت بالایی است. به همین جهت در این مقاله با رویکرد سنجش نحوه کارکرد الگوریتم یادگیری کیو در مانورهای فضایی پهلوگیری و اتصال در فضا به وسیله شبیه‌سازی‌های کامپیوتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر دقت بالا الگوریتم یادگیری کیو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1]  Satellite Database | Union of Concerned Scientists Available: https://www. ucsusa. org/resources/satellite-database
[2]  G. A. Landis, S. G. Bailey, and R. Tischler, "Causes of power-related satellite failures," in 2006 IEEE 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conference, 2006, pp. 1943-1945.
[3]  A. Ellery, J. Kreisel, and B. Sommer, "The case for robotic on-orbit servicing of spacecraft: Spacecraft reliability is a myth," Acta Astronautica, vol. 63, pp. 632-648, 2008.
[4]  M. Tafazoli, "A study of on-orbit spacecraft failures," Acta Astronautica, vol. 64, pp. 195-205, 2009.
[5]  F. Sellmaier, T. Boge, J. Spurmann, S. Gully, T. Rupp, and F. Huber, "On-orbit servicing missions: Challenges and solutions for spacecraft operations," in SpaceOps 2010 Conference Delivering on the Dream Hosted by NASA Marshall Space Flight Center and Organized by AIAA, 2010, p. 2159.
[6]  E. Stoll, U. Walter, J. Artigas, C. Preusche, P. Kremer, G. Hirzinger, et al. , "Ground verification of the feasibility of telepresent on‐orbit servicing," Journal of Field Robotics, vol. 26, pp. 287-307, 2009.
[7]  Y. Wang, Z. Ma, Y. Yang, Z. Wang, and L. Tang, "A new spacecraft attitude stabilization mechanism using deep reinforcement learning method," in 8th European Conference for Aeronautics and Space Sciences (EUCASS), 2019.
[8]  S. Willis, D. Izzo, and D. Hennes, "Reinforcement learning for spacecraft maneuvering near small bodies," in AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting, 2016, pp. 14-18.
[9]  M. Hatem and F. Abdessemed, "Simulation of the Navigation of a Mobile Robot by the QLearning using Artificial Neuron Networks," in CIIA, 2009.
[10] W. Adiprawita, A. S. Ahmad, J. Sembiring, and B. R. Trilaksono, "Simplified Q-learning for holonomic mobile robot navigation," in 2011 2nd International Conference on Instrumentation, Communications, Information Technology, and Biomedical Engineering, 2011, pp. 64-68.
[11] H. Wicaksono, K. Anam, P. Prihastono, I. A. Sulistijono, and S. Kuswadi, "COMPACT FUZZY Q LEARNING FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOT NAVIGATION," 2014.
[12] L. Khriji, F. Touati, K. Benhmed, and A. Al-Yahmedi, "Mobile robot navigation based on Q-learning technique," International Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 8, p. 4, 2011.
[13] Y. Duan, "Fuzzy reinforcement learning and its application in robot navigation," in 2005 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, 2005, pp. 899-904.
[14] J. R. Wertz and R. Bell, "Autonomous rendezvous and docking technologies: status and prospects," Space Systems Technology and Operations, vol. 5088, pp. 20-30, 2003.
[15] C. J. Dennehy and J. R. Carpenter, "A summary of the rendezvous, proximity operations, docking, and undocking (rpodu) lessons learned from the defense advanced research project agency (darpa) orbital express (oe) demonstration system mission," 2011.
[16] R. S. Sutton and A. G. Barto, Reinforcement learning: An introduction: MIT press, 2018.
[17]  G. Pollock, J. Gangestad, and J. Longuski, "Analysis of Lorentz spacecraft motion about Earth using the Hill-Clohessy-Wiltshire equations," in AIAA/AAS astrodynamics specialist conference and exhibit, 2008, p. 6762.