نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران ،ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران.

چکیده

در این مقاله با بهره گیری از الگوریتم ‌یادگیری کیو و روش مقایسات زوجی، مسئله کمبود تجهیزات پایش سلامت در خطوط هوایی به جهت شناسایی بیماران مبتلا به ویروس کووید-19 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش شرکت هواپیمایی کیش ایر به عنوان مورد مطالعااتی بررسی شده است. این مقاله با بررسی مقاصد پروازی شرکت هواپیمایی کیش ایر در طول مدت زمان اوج همه‌گیری ویروس کووید-19 در بهمن ماه سال 1399 با به کارگیری روش مقایسات زوجی و روش یادگیری، میزان ریسک ابتلا به ویروس برای هر مسیر پروازی سنجیده شده است. از طرف دیگر، نحوه توزیع نیروی انسانی و تجهیزات پایش سلامت در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مدل سازی آماری انجامشده بیانگر ریسک بال تر ابتلا به ویروس کووید-19 در مقاصد پروازی قرار گرفته درمناطق شهری مرکزی ایران در مقایسه با سایر مناطق بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات