نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اراک،اراک، ایران.

2 استادیار ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران.

چکیده

سیستم تنظیم ارتفاع Glide Path یکی از ابزارهای سیستم ناوبری فرود (ILS) است که وظیفة آن در هنگام فرود هواپیما کمک به یافتن زاویة ارتفاع هواپپما نسبت به باند فرود از طریق ارسال سیگنال‌های رادیویی است. این کار از طریق ارسال دو سیگنال با الگوی خاصی انجام می‌گیرد که نسبت این دو سیگنال در یافتن زاویه ارتفاع به کار می‌آید. رفتارموج الکترومغناطیسی فرستاده‌شده از سیستم و انعکاس آن از زمین باعث بر‌هم‌خوردن الگوی تشعشعی ارسالی می‌شود. مدلسازی این اثر که تحت عنوان اثر زمین شناخته می‌شود در وز‌ن‌دهی و شیفت فاز مناسب سیگنال‌های آنتن‌های ارسال بسیار اهمیت دارد. در این مقاله شکل‌دهی الگوی تشعشعی ارسالی سیستم G/P با در نظر گرفتن انعکاس زمین مدل‌سازی دقیق شده است و چند شکل پرتو سیستم واقعی نیز شبیه سازی شده است. ‌‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Ground Effect on the Beamforming of the Glide Path Altitude Adjustment Navigation System

نویسندگان [English]

  • Zahra Davoodabadi farahani 1
  • Moein Ahmadi 2
  • Hamed Khoshniyat 2

1 B.Sc. Department of Electrical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran.

2 Assistant Professor. Department of Electrical Engineering, Arak University of Technology,, Arak, Iran.

چکیده [English]

The Glide Path altitude adjustment system is one of the tools of the landing navigation system (ILS) that helps the airplane to find its angle related to the runway by sending radio signals. It is done by sending two signals with a predetermined radiation pattern. The ratio of these two signals is used to find the elevation angle. The behavior of the electromagnetic wave sent from the system and its reflection from the ground causes the transmitted pattern to be distorted. This effect, known as the ground effect, is very important in transmitting antenna signals' accurate weight and phase shift. In this paper, the pattern of the transmitted pattern of the G/P system is modeled by considering the ground reflection, and several real systems are simulated. ‌‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landing Navigation system(ILS)
  • Glide path
  • Ground effect
  • Beamforming
[1] Bowditch, N., The American Practical Navigatorm, National Imagery and Mapping Agency (NIMA), ISBN 978-0-939837-54-0, 1995.
[2] Cutler, T.J. and Dutton, B., Dutton's Nautical Navigation, 15th Edition, Naval Institute Press, 2012.
[3] Kayton, M. and Fried, W.R., 4 – Terrestrial Radio-Navigation Systems, Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons., NewYork, USA,1977.
[4] Online Available at: “https://books.google.co m/books?id=uIDAAAAMBAJ&pg=PA205&dq= Popular+Mechanics+1931+curtiss&hl=en&ei=3bT yTKD7AZPfnQeEr635Cg&sa=X&oi=book_result &ct=result&resnum=3&ved=0CDAQ6AEwAg#v= onepage&q&f=true”.
[5] Online Available at: “https://en.m.wikipedia.o rg/wiki/Autoland”.
[6] Online Available at: “https://www.skyradar.c om/blog/navaids-a-technical-introduction-into -architecture-and-signals-of-ilsdme-and-vor”.
[7] ITU Radio Regulations, Section IV. Radio Stations and Systems – Article 1.106, Definition: Instrument Landing System (ILS), 2016.
[8] Online Available at: “https://fargoairport.com/ wpcontent/uploads/2018/08/far-ch01-inventory-offacilities-v6-final.pdf”.
[9] Online Available at: “https://en.wikipedia.org/ wiki/Instrument_landing_system”.
 [10] Online Available at: "https://www.radarworld. org/flightnav.pdf".
[11] Holm, R., ILS Fundamentals: The Instrument Landing System in Theory, Createspace Independent Publishing Platform, Scotts Valley, California, USA, 2017.
[12] Abutorab, S.M., Antenna 1, Pamphlet of Khajeh Nasir University, 2016 (In Persian).
[13] Barton, D.K., “Low Angle Tracking”, IEEE Proceeding, Vol. 62, No. 6, 210-225, 1974.
[14] Silon, S.L. and Carlson, B.D., “Radar Detection in Multipath”, IEE Proc. Radar, Sonar and Navigation, Vol. 146, No. 1, 45–54, 1999.
[15] Sen, S. and Nehorai, A., “Adaptive OFDM Radar for Target Detection in Multipath Scenarios”, IEEE Trans. on Signal Process., Vol. 59, No. 1, 78–90, 2011.
[16] Ding, J., Chen, H., Wang, H., Li, X., and Zhuang, Z., “Low-crazing Angle Target Detection and System Configuration of MIMO Radar”, Progress in Electromagnetics Research B, Vol. 48, pp. 23- 42, 2013.
[17] Jere, O.R., “Modelling the Effects of Engineering Errors in Air Navigational Aids Case of Instrument Landing System in Kenya”, Intrnational Institute of Aviation Safety Technology Report, 2008.
[18] Online Available at: "https://en.wikipedia.org/wiki /Instrument_landing_system".
[19] Online Available at: "https://vetchworks.lib.vt.edu /bitstream/handle/10919/27291/ch3".