دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، آذر 1400 (پاییز 1400/ دوره چهارم/ شماره 3(دوره پنجم، پیاپی 18)) 
ساخت کامپوزیت اپوکسی- الیاف خرما با هدف بهبود خواص مکانیکی

صفحه 21-36

10.22034/jtae.2021.139500

ساجده هادویان؛ جعفر اسکندری جم؛ علی داور؛ محسن حیدری بنی؛ مجید اسکندری شهرکی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1400/ دوره چهارم/ شماره 4 (دوره پنجم، پیاپی 19)
پاییز 1400/ دوره چهارم/ شماره 3(دوره پنجم، پیاپی 18)
تابستان 1400/ دوره چهارم/ شماره 2(دوره پنجم، پیاپی 17)
بهار 1400/ دوره چهارم/ شماره 1 (دوره پنجم، پیاپی 16)