نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشجو‌ی کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

قانون دوم ترمودینامیک و اگزرژی در تحلیل­‌های سیستم­های پیشرانش موضوع مهمی می‌باشد که در سال­های اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بررسی­‌ها نشان می­‌دهد که تحلیل قانون اول در سیستم‌­های پیشرانش هوایی به تنهایی دارای ارزش و اعتبار علمی پایینی بوده و جهت بررسی دقیق یک سیستم باید قانون دوم و اگزرژی نیز مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل ترمودینامیکی موتور‌ها‌ی هوا‌تنفسی ما‌فوق صوت به ویژه موتور‌ها‌ی رم‌جت و اسکرم‌جت با هدف مطالعه بر روی عملکرد آن در دهه‌ اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. در این روش با استفاده از قوانین ترمودینامیکی و تحلیل‌های اگزرژی، موتور‌ها‌ی رم‌جت و اسکرم‌جت به صورت سیستمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و حالت بهینه آنها استخراج می‌شود. هدف عمده این پژوهش بررسی و ارائة آخرین یافته‌ها‌ی تحقیقاتی در این حوزه با تمرکز بر موتورهای رم­جت و  اسکرم­جت می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of Studies on Ramjet and Scramjet Engines from an Energy–exergy Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Jamasb Pirkandi 1
  • AliReza Zolfi 2

1 Associate Professor. Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Tehran,Iran.

2 MSc Student, .Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The second law of thermodynamics and exergy is an important issue in the analysis of propulsion systems that have been highly regarded by researchers in recent years. Studies show that the analysis of the first law in air propulsion systems alone has low scientific value, and for a complete study of a system, the second law and exergy should also be considered. Thermodynamic analysis of supersonic air engines, especially Ramjet and Scramjet engines, with the aim of studying their performance, has attracted the attention of many researchers in the last decade. In this method, using thermodynamic laws and exergy analyzes, Ramjet and Scramjet motors are systematically analyzed, and their optimal state is extracted. The main purpose of this study is to review and present the latest research findings in this field, focusing on Ramjet and Scramjet engines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ramjet
  • Scramjet
  • Supersonic
  • The Second Law of Thermodynamics
  • Exergy
[1] Fry, R.S., “A Century of Ramjet Propulsion Technology Evolution”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 20, No. 1, pp. 27-58, 2004.
[2]  Pirkandi, J., Mahmoodi, M., Hassanifar, M., and Ommian, M., “Thermodynamic and Exergical Modeling and Analysis of a Turbojet Engines without Afterburner”, University of Tabriz, Journal of Mechanical Engineering, Vol. 49, No. 2, pp. 31-40, 2019.
[3]  Balli, O., Aras, H., Aras, N., and Hepbasli, A., “Exergetic and Exergoeconomic Analysis of an Aircraft Jet Engine (AJE)”, International Journal of Exergy, Vol. 5, No’s. 5/6, pp.567–581, 2008.
[4]  Aliehyaei, M., Anjiridezfuli, A., and Rosen, M., “Exergetic Analysis of an Aircraft Turbojet Engine with an Afterburner”, Journal of Thermal Science, Vol. 17, No. 4, pp. 1181-1194, 2013.
[5]  Turgut, E.T., Karakoc, H., and Hepbasli, A., "Exergy Analysis of a Turbofan Engine: Cf6-80." 3rd International Green Energy Conference, Sweeden, 2007.
[6] Latypov, A.F., “Exergy Analysis of Ramjet”, Thermophysics and Aeromechanics, Vol. 16, No. 2, pp. 303-313, 2009.
[7]  Qin, J., Zhou, W., Bao, W., and Yu, D., “Thermodynamic Analysis and Parametric Study of a Closed Brayton Cycle Thermal Management System for Scramjet”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 35, No. 1, pp. 356-364, 2010.
[8]  Qin, J., Zhou, W., Bao, W., and Yu, D., “Thermodynamic Optimization for a Scramjet with Re-cooled Cycle”, Acta Astronautica, Vol. 66, No. 9-10, pp. 1449-1457, 2010.
[9]  Qin, J., Zhou, W., Bao, W., and Yu, D., “Thermodynamic Analysis for a Chemically Recuperated Scramjet”, Journal of Science China Technological Sciences, Vol. 55, No. 11, pp. 3204-3212, 2012.
[10] Yang, Y. and He, M., “Thermodynamic Cycle Analysis of Ramjet Engines Using Magnesium-based Fuel”, Aerospace Science and Technology, Vol. 22, No. 1, pp. 75-84, 2012.
[11]  Yang, Q., Chang, J., and Bao, W., "Thermodynamic Analysis on Specific Thrust of the Hydrocarbon Fueled Scramjet", Energy, Vol. 76, pp. 552-558, 2014.
[12]  Zhang, D., Yang, Sh., Zhang, S., Qin, J., and Bao, W., “Thermodynamic Analysis on Optimum Performance of Scramjet Engine at High Mach Numbers”, Energy, Vol. 90, pp. 1046-1054, 2015.
[13]  Ou, M., Yana. L., Tang, J.-f., Huanga, W., Chenc, X.-q., “Thermodynamic Performance Analysis of Ramjet Engine at Wide Working Conditions”, Journal of Acta Astronautica, Vol. 132, pp. 1-12, 2017.
[14]  Cheng, K., Feng, Y., Jiang, Y., Zhang, S., Qin, J., Zhang, D., and Bao, W., “Thermodynamic Analysis for Recuperation in a Scramjet Nozzle with Wall Cooling”, Applied Thermal Engineering, Vol. 121, pp. 153-162, 2017. 
[15]  Şöhret, Y., Ekici, S., and Karakoc, T.H., “Using Exergy for Performance Evaluation of a Conceptual Ramjet Engine Burning Hydrogen Fuel”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 43, No. 23, pp. 10842-10847, 2018.
[16]  Ou, M., Yan, L., Huang, W., and Chen, X.-q., “Thermodynamic Performance Analysis of Scramjet at Wide Working Condition”, 7th Europian Conference for Aeronautics and Space Science (EUCASS), Milan, Italy, 2017.
[17]  Ayaz, S.K. and Altuntaş, Ö., “Assessment of a Ramjet Engine for Different Mach Numbers”, International Journal of Sustainable Aviation, Vol. 3, No. 4, pp. 325-340, 2017.
[18] Ji, Z., Wang, B., and Zhang.  H., “Steady State Characteristics of Scramjet Engines Using Hydrogen for High Mach Numbers”, 21st AIAA International Space Planes and Hypersonics Technologies Conference, Xiamen, China, 2017.
[19]  Ma, W., Yin, Z., Pan, C., Li, B., and Zhang, H., “Thermodynamics Cycle Analysis of a One-Dimensional Scramjet Model in Different Combustion Modes”, 21st AIAA International Space Planes and Hypersonics Technologies Conference, Xiamen, China, 2017.
[20] Xiong, Y., Qin, J., Cheng, K., and Wang, Y., “Influence of Water Injection on Performance of Scramjet Engine” Energy, Vol. 201, p. 117477, 2020.