نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های سـاخت ، دانشــگاه صــنعتی مالــک اشــتر ، تهــران، ایــران.

2 دانشیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استاد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در این پژوهش، مساله ارتعاش آزاد صفحات تقویت‌شده مشبک کامپوزیتی با سه نوع طرح تقویتی مختلف (لوزوی، مربعی و ترکیبی) تحت شرایط مرزی مختلف به‌صورت تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، در بررسی ارتعاشات آزاد ورق مشبک کامپوزیتی علاوه بر شرایط مرزی، پارامترهای دیگری مانند اثر لایه‌چینی و اثر کسر حجمی تقویت‌کننده‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در روش تحلیلی از فرضیات تئوری کیدان استفاده شده و حل عددی مساله به‌وسیله نرم‌افزار المان محدود آباکوس انجام شده است. از نتایج مهم قابل ذکر در تحقیق حاضر، رابطه بین زاویه قرارگیری تقویت‌کننده‌ها و لایه‌چینی ورق کامپوزیتی می‌باشد که هرچه این زاویه‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، فرکانس طبیعی آن ورق بیشتر است. یکی دیگر از نتایج مهم قابل ذکر، بررسی هم‌زمان شرایط مرزی و افزایش کسر حجمی تقویت‌کننده‌ها می‌باشد که با افزایش کسر حجمی و تغییر شرایط مرزی از تکیه‌گاه ساده به تکیه‌گاه گیردار، فرکانس طبیعی صفحه مشبک کامپوزیتی افزایش می‌یابند. ‌‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات

[1]  P. Mavidis, "FE based design of anisogrid lattice shells," 2007.
[2]  V. Vasiliev, V. Barynin, and A. Rasin, "Anisogrid lattice structures–survey of development and application," Composite structures, vol. 54, pp. 361-370, 2001.
[3]  V. Vasiliev and A. Razin, "Anisogrid composite lattice structures for spacecraft and aircraft applications," Composite structures, vol. 76, pp. 182-189, 2006.
[4]  C. Onmid'Varan and W. Delagarza, "Vibration of monolithic grid-stiffened plates," Journal of Sound Vibration, vol. 26, pp. 21-28, 1973.
[5]  R. B. Bhat, "Natural frequencies of rectangular plates using characteristic orthogonal polynomials in Rayleigh-Ritz method," Journal of Sound and Vibration, vol. 102, pp. 493-499, 1985.
[6]  D. S. Cho, N. Vladimir, and T. M. Choi, "Numerical procedure for the vibration analysis of arbitrarily constrained stiffened panels with openings," International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, vol. 6, pp. 763-774, 2014.
[7]  A. Fadavian, A. Davar, J. Jam, and S. Taghavian, "A comparative review study on the manufacturing processes of composite grid structures," Metallurgical and Materials Engineering, vol. 21, pp. 79-88, 2015.
[8]  M. N. J. Eskandari Jam, "Analysis of buckling of sandwich plates with mesh core under axial load and uniform pressure on the plate," presented at the 13th Marine Industry Conference, 2011.
[9]  T. Nguyen-Thoi, T. Bui-Xuan, P. Phung-Van, H. Nguyen-Xuan, and P. Ngo-Thanh, "Static, free vibration and buckling analyses of stiffened plates by CS-FEM-DSG3 using triangular elements," Computers & structures, vol. 125, pp. 100-113, 2013.
 [10]      S. Sahoo, "Laminated composite stiffened shallow spherical panels with cutouts under free vibration–A finite element approach," Engineering Science and Technology, An International Journal, vol. 17, pp. 247-259, 2014.
[11] G. H. R. A. Talezadeh, "The effect of helical reinforcements on the buckling behavior of composite lattice shells under axial load and lateral compression," presented at the The Second National Conference on Axial Development of Civil Engineering, Architecture, Electrical and Mechanical Engineering, 2015.
[12] D. S. Cho, B. H. Kim, J. -H. Kim, T. M. Choi, and N. Vladimir, "Free vibration analysis of stiffened panels with lumped mass and stiffness attachments," Ocean engineering, vol. 124, pp. 84-93, 2016.
[13] D. S. Cho, B. H. Kim, J. -H. Kim, N. Vladimir, and T. M. Choi, "Forced vibration analysis of arbitrarily constrained rectangular plates and stiffened panels using the assumed mode method," Thin-walled structures, vol. 90, pp. 182-190, 2015.
[14] P. Jadhav, P. R. Mantena, and R. F. Gibson, "Energy absorption and damage evaluation of grid stiffened composite panels under transverse loading," Composites Part B: Engineering, vol. 37, pp. 191-199, 2005.
[15] S. Kidane, G. Li, J. Helms, S. -S. Pang, and E. Woldesenbet, "Buckling load analysis of grid stiffened composite cylinders," Composites Part B: Engineering, vol. 34, pp. 1-9, 2003.
[16] R. Rikards, A. Chate, and O. Ozolinsh, "Analysis for buckling and vibrations of composite stiffened shells and plates," Composite structures, vol. 51, pp. 361-370, 2001.
[17] A. M. S. A. Eftekharian, "Study of free vibrations of lattice sheet under thermal loading and sliding friction boundary conditions," presented at the International Conference on Engineering Research, Istanbul, Turkey, 2016.
[18] B. Liu and Y. Sun, "Prediction and experiment on the free vibration behavior of carbon-fiber-reinforced cylindrical foldcore sandwich structure," Composite Structures, vol. 277, p. 114620, 2021.
[19] H. Li, Y. Hao, W. Zhang, L. Liu, S. Yang, and D. Wang, "Vibration analysis of porous metal foam truncated conical shells with general boundary conditions using GDQ," Composite Structures, vol. 269, p. 114036, 2021.
[20] T. Hideo, "Static analyses of elastic plates with voids," International Journal of Solids and Structures, vol. 28, pp. 179-196, 1991.
[21] H. Zeng and C. Bert, "A differential quadrature analysis of vibration for rectangular stiffened plates," Journal of Sound and Vibration, vol. 241, pp. 247-252, 2001.
[22]  A. A. Ali and A. K. Farhood, "The static analysis of composite aircraft wing-box structure," Journal of Engineering, vol. 17, 2011.